HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 27 septembrie 2006
privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 36 alineatul (1), după litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) a fost depusa de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia. Modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale se dovedeşte prin mijloace precum certificatele/documentele prevăzute la art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din ordonanta de urgenta;".
    2. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 36^1. - (1) În raport cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. b^1), autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera contractantului documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta şi la eventualele prejudicii, după cum urmează:
    a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data recepţiei produselor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanţie a produselor în cauza;
    b) pentru contractele de servicii, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestaţiilor care fac obiectul respectivului contract;
    c) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestaţiilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate;
    d) pentru contractele de lucrări: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finala a lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauza.
    (2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea contractantă având, în plus fata de obligaţiile prevăzute la alin. (1), şi următoarele obligaţii:
    a) sa depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice;
    şi
    b) sa transmită un exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în scopul monitorizarii, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1).
    (3) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri şi instrumente specifice prin care orice autoritate contractantă poate beneficia de informaţiile incluse în documentele constatatoare disponibile la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aferente operatorilor economici care participa la o anumită procedura de atribuire aplicată de respectiva autoritate contractantă.
    (4) Documentele constatatoare emise de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în justiţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare."                          PRIM-MINISTRU
                     CALIN POPESCU-TARICEANU                          Contrasemnează:
                          ───────────────
               p. Preşedintele Autorităţii Naţionale
               pentru Reglementarea şi Monitorizarea
                      Achiziţiilor Publice,
                         Corneliu Burada              Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
                     Aleodor Marian Francu                 p. Ministrul transporturilor,
                 construcţiilor şi turismului,
                      Constantin Dascalu,
                       secretar de stat            Ministrul delegat pentru lucrări publice
                  şi amenajarea teritoriului,
                        Laszlo Borbely                  Ministrul integrării europene,
                     Anca Daniela Boagiu                  Ministrul finanţelor publice,
              Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu    Bucureşti, 27 septembrie 2006.
    Nr. 1.337.
                           _________

web design
Seo