Miercuri, Iunie 29, 2022
Română (România)English (United Kingdom)Francais (France)Spanish(Espana)
Galerie LEGE nr. 324 din 14 iulie 2006

LEGE nr. 324 din 14 iulie 2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006


    Parlamentul României adopta prezenta lege.    ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice."
    2. La articolul 2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Comportamentul discriminatoriu prevăzut la alin. (1)-(5) atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile legii."
    3. Articolul 19^1 va avea următorul cuprins:
    "Art. 19^1 . - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, denumit în continuare Consiliul, este autoritatea de stat în domeniul discriminarii, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar şi totodată garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminarii, în conformitate cu legislaţia interna în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte."
    4. Articolul 19^3 va avea următorul cuprins:
    "Art. 19^3 . - (1) Consiliul este responsabil cu aplicarea şi controlul respectării prevederilor prezentei legi în domeniul sau de activitate, precum şi în ceea ce priveşte armonizarea dispoziţiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminarii.
    (2) Consiliul elaborează şi aplica politici publice în materia nediscriminarii. În acest sens, Consiliul va consulta autorităţile publice, organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi alte entităţi legale care urmăresc protecţia drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea discriminarii."
    5. La articolul 19^4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Consiliul isi exercita competentele la sesizarea unei persoane fizice sau juridice ori din oficiu."
    6. După articolul 19^4 se introduc şase noi articole, articolele 19^5 - 19^10 , cu următorul cuprins:
    "Art. 19^5 . - (1) Persoana care se considera discriminata poate sesiza Consiliul în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea sa ia cunostinta de săvârşirea ei.
    (2) Consiliul soluţionează sesizarea prin hotărâre a Colegiului director prevăzut la art. 19^8 alin. (1).
    (3) Prin cererea introdusă potrivit alin. (1), persoana care se considera discriminata are dreptul sa solicite înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei anterioare discriminarii.
    (4) Colegiul director al Consiliului dispune măsurile specifice constatării existenţei discriminarii, cu citarea obligatorie a părţilor. Citarea se poate face prin orice mijloc care asigura confirmarea primirii. Neprezentarea părţilor nu impiedica soluţionarea sesizării.
    (5) Acţiunea de investigare întreprinsă de Colegiul director se desfăşoară la sediul instituţiei sau în alt loc stabilit de acesta.
    (6) Persoana interesată are obligaţia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei impotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. În fata Colegiului director se poate invoca orice mijloc de proba, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice.
    (7) Hotărârea Colegiului director de soluţionare a unei sesizări se adopta în termen de 90 de zile de la data sesizării şi cuprinde: numele membrilor Colegiului director care au emis hotărârea, numele, domiciliul sau resedinta părţilor, obiectul sesizării şi susţinerile părţilor, descrierea faptei de discriminare, motivele de fapt şi de drept care au stat la baza hotărârii Colegiului director, modalitatea de plata a amenzii, dacă este cazul, calea de atac şi termenul în care aceasta se poate exercita.
    (8) Hotărârea se comunica părţilor în termen de 15 zile de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării.
    (9) Hotărârea Colegiului director poate fi atacată la instanta de contencios administrativ, potrivit legii.
    (10) Hotărârile emise potrivit prevederilor alin. (2) şi care nu sunt atacate în termenul de 15 zile constituie de drept titlu executoriu.
    Art. 19^6. - Prevederile art. 19^5 se aplica în mod corespunzător în cazul în care Consiliul investigheaza din oficiu fapte sau acte de discriminare.
    Art. 19^7. - (1) Consiliul este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ales de membrii Colegiului director din rândul acestora, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele este ordonator principal de credite. Preşedintele este ajutat în activitatea sa de un vicepreşedinte, ales de Colegiul director dintre membrii acestuia, pentru un mandat de 2 ani şi jumătate.
    (2) Raportul anual de activitate al Consiliului se dezbate şi se aproba de Parlament. Raportul de activitate se depune la birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pana la data de 15 aprilie a anului următor.
    Art. 19^8. - (1) Colegiul director al Consiliului este organ colegial, deliberativ şi decizional, responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.
    (2) Colegiul director este compus din 9 membri cu rang de secretar de stat, propuşi şi numiţi, în şedinţa comuna, de cele doua Camere ale Parlamentului.
    (3) Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetăţean roman care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are capacitate deplina de exerciţiu;
    b) are studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
    c) nu are antecedente penale şi se bucura de o buna reputaţie;
    d) are o activitate recunoscuta în domeniul apărării drepturilor omului şi combaterii discriminarii;
    e) nu a fost agent sau colaborator al poliţiei politice comuniste;
    f) nu a colaborat cu organele de securitate şi nu a aparţinut acestora.
    (4) La numirea membrilor Colegiului director se va urmări ca minimum doua treimi dintre aceştia sa fie licentiati în ştiinţe juridice.
    (5) Membrii Colegiului director pot fi revocaţi sau eliberaţi din funcţie numai în următoarele cazuri:
    a) demisie;
    b) expirarea duratei mandatului;
    c) incapacitate de munca, potrivit legii;
    d) dacă au fost condamnaţi definitiv pentru o fapta prevăzută de legea penală;
    e) dacă nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3);
    f) la propunerea fundamentată a cel puţin doua treimi din numărul acestora.
    (6) În situaţia în care impotriva unui membru al Colegiului director se pune în mişcare acţiunea penală, acesta se considera suspendat de drept din funcţie pana la rămânerea definitiva a hotărârii judecătoreşti. Dacă prin hotărâre se constata nevinovatia persoanei în cauza, suspendarea ei din funcţie încetează, este repusă în toate drepturile avute anterior suspendării şi i se achită drepturile băneşti de care a fost lipsită.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (5) lit. d) calitatea de membru al Colegiului director încetează de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
    Art. 19^9. - (1) Propunerile nominale pentru Colegiul director se înaintează birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în cel mult 30 de zile de la data la care mandatele au devenit vacante. Propunerile vor fi însoţite de: curriculum vitae, cazier judiciar şi declaraţii pe propria răspundere ale candidaţilor, din care sa reiasă ca nu se încadrează în prevederile art. 19^8 alin. (3) lit. e) şi f).
    (2) Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului publica pe paginile lor de internet candidaturile depuse şi înaintează propunerile comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii candidaţilor în şedinţa comuna. În termen de 15 zile de la publicarea candidaturilor se pot depune la comisiile permanente de specialitate obiecţiuni în scris, argumentate, cu privire la candidaturile depuse.
    (3) În urma audierii candidaţilor, comisiile permanente de specialitate întocmesc un aviz comun pe care îl prezintă în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului.
    (4) Candidaturile se aproba cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi.
    Art. 19^10. - (1) Membrii Colegiului director al Consiliului sunt garanţi ai interesului public.
    (2) Durata mandatului membrilor Colegiului director este de 5 ani, iar numirea acestora se face eşalonat, în funcţie de expirarea mandatelor.
    (3) În cazul în care un loc în Colegiul director devine vacant înaintea expirării mandatului, acesta va fi ocupat de o alta persoana numita, conform procedurii reglementate de prezenta ordonanta, pentru restul de mandat rămas vacant.
    (4) Activitatea depusa de membrii Colegiului director pe perioada exercitării mandatului se considera vechime în specialitate.
    (5) În soluţionarea cazurilor de discriminare, membrii Colegiului director au calitatea de agent constatator care aplica sancţiunile pentru contravenţiile stabilite prin prezenta ordonanta. Aceştia isi pot delega calitatea de agent constatator persoanelor din aparatul de lucru al Consiliului.
    (6) La solicitarea preşedintelui, membrii Colegiului director licentiati în ştiinţe juridice pot reprezenta Consiliul în instanţele de judecata în cauzele ce privesc fapte de discriminare."
    7. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 alin. (3^1) şi (5), art. 5-8, art. 10, art. 15 alin. (1), (3) şi (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 şi 19 se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 4.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoana fizica, respectiv cu amenda de la 600 lei la 8.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate."
    8. La articolul 20, alineatul (3) se abroga.
    9. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) Persoana care se considera discriminata poate formula, în fata instanţei de judecata, o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminarii sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea este scutită de taxa juridiciara de timbru şi nu este condiţionată de sesizarea Consiliului.
    (2) Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani şi curge de la data săvârşirii faptei sau de la data la care persoana interesată putea sa ia cunostinta de săvârşirea ei.
    (3) Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a Consiliului.
    (4) Persoana interesată are obligaţia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei impotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. În fata instanţei se poate invoca orice mijloc de proba, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice.
    (5) La cerere, instanta poate dispune retragerea sau suspendarea de către autorităţile emitente a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care, printr-o acţiune discriminatorie, cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deşi cauzează un prejudiciu redus, incalca în mod repetat prevederile prezentei ordonanţe.
    (6) Hotărârea pronunţată de instanta de judecata se comunica Consiliului."
    10. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) Structura organizatorică şi celelalte atribuţii de funcţionare ale Consiliului şi ale Colegiului director vor fi reglementate prin ordin al preşedintelui Consiliului.
    (2) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul isi constituie structuri teritoriale de control şi de monitorizare."
    11. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 23^1. - (1) Bugetul Consiliului face parte integrantă din bugetul de stat. Proiectul de buget se întocmeşte de Consiliu, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului încadrat cu contract individual de munca din cadrul Consiliului se face la nivelul corespunzător celorlalte autorităţi publice autonome aflate sub controlul Parlamentului, potrivit anexei nr. I la Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, respectiv anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru păstrarea confidenţialităţii în legatura cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunostinta în exercitarea funcţiei, personalul din aparatul Consiliului primeşte lunar un spor de confidenţialitate de 15%, calculat la salariul de baza brut. Categoriile de personal care beneficiază de acest spor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Consiliului."
    ART. II
    Colegiul director se completează potrivit procedurii prevăzute în prezenta lege. Preşedintele Consiliului rămâne în funcţie pana la încheierea mandatului.
    ART. III
    (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul va elabora Procedura interna de soluţionare a petitiilor şi sesizarilor.
    (2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul va elabora Strategia nationala de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminarii.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se adopta de Colegiul director, se aproba prin ordin al preşedintelui Consiliului şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. IV
    Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
    Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000, şi prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament, în ceea ce priveşte încadrarea în munca şi ocuparea forţei de munca, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L303 din 2 decembrie 2000.    Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                                 BOGDAN OLTEANU                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                NICOLAE VACAROIU    Bucureşti, 14 iulie 2006.
    Nr. 324.
                                      ----