Duminică, Decembrie 04, 2022
Română (România)English (United Kingdom)Francais (France)Spanish(Espana)
Galerie ORDIN nr. 572 din 24 iulie 2006

ORDIN nr. 572 din 24 iulie 2006
pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de munca în condiţii speciale
EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006

    În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de munca în condiţii speciale,
    având în vedere Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de munca în condiţii speciale şi Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,    ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:    ART. 1
    Se aproba Normele tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de munca în condiţii speciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se va aplica de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Casa Nationala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale şi locale de pensii, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale, precum şi de către persoanele juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din lege.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.                            Ministrul muncii,
                   solidarităţii sociale şi familiei,
                            Gheorghe Barbu    Bucureşti, 24 iulie 2006.
    Nr. 572.    ANEXA                              NORME TEHNICE
    de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de munca în condiţii speciale    A. Termeni
    Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentelor norme au următoarele semnificatii:
    a) aviz - avizul emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru încadrarea locurilor de munca în condiţii speciale, obţinut în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de munca în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) declaraţie nominală - declaraţia, depusa iniţial de angajator, privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata către bugetul asigurărilor sociale de stat, conform modelului stabilit prin anexele nr. 1.1 şi 1.2 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) declaraţie rectificativa - declaraţia privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plata către bugetul asigurărilor sociale de stat, prin care se comunica de către angajator rectificari ale unei declaraţii anterioare, conform modelului stabilit prin anexele nr. 1.1 şi 1.2 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    B. Încadrarea asiguraţilor în locuri de munca în condiţii speciale
    1. Asiguraţii care isi desfăşoară activitatea pe durata programului normal de lucru dintr-o luna numai în locurile de munca specificate în aviz beneficiază de stagii de cotizare în condiţii speciale, în sistemul public de pensii.
    2. Încadrarea asiguraţilor în locuri de munca în condiţii speciale se face de către angajator pe baza documentelor şi evidentelor acestuia, întocmite conform legii, din care rezulta ca activitatea asiguraţilor s-a desfăşurat numai în respectivele locuri de munca, pe durata programului normal de lucru din luna respectiva.
    3. Programul normal de lucru din luna respectiva pentru locurile de munca prevăzute în aviz este cel stabilit prin regulamentul intern, prin contractul colectiv de munca ori prin alte acte normative specifice, în funcţie de sectorul de activitate, sau de angajator.
    4. Pentru perioadele cuprinse între 1 aprilie 2001 şi 1 iulie 2006, angajatorii depun la casa teritorială de pensii în a carei raza de activitate isi au sediile, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentelor norme tehnice, următoarele documente:
    a) avizul, în original şi în copie, prin care se atesta încadrarea locurilor de munca în condiţii speciale, originalul restituindu-se după certificarea conformitatii copiei cu acesta;
    b) lista nominală, inclusiv pe suport electronic, a asiguraţilor care şi-au desfăşurat activitatea pe durata programului normal de lucru din fiecare luna în locurile de munca specificate în aviz, întocmită în baza evidentelor angajatorului, în conformitate cu modelul prezentat în anexele nr. 1 şi 1a) la prezentele norme tehnice; lista nominală este documentul justificativ pentru întocmirea declaraţiilor rectificative;
    c) declaraţiile rectificative corespunzătoare fiecărei luni din perioada respectiva. În declaraţiile rectificative vor fi înregistraţi numai asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea pe durata programului normal de lucru din luna respectiva în locuri de munca încadrate în condiţii speciale, conform prevederilor Legii nr. 226/2006.
    Angajatorii care au obligaţia depunerii declaraţiilor rectificative vor face următoarea menţiune pe anexa nr. 1.2 la normele aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001: "Conform prevederilor art. 1 alin. (5) din Legea nr. 226/2006, nu se datorează diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii speciale de munca şi cea corespunzătoare condiţiilor de munca declarate în Declaraţia nominală iniţială."
    Casele judeţene de pensii, respectiv Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, vor pune la dispoziţie angajatorilor baza de date corespunzătoare perioadei pentru care se depun declaraţii rectificative, în vederea întocmirii corecte a acestora.
    5. Cota de contribuţie de asigurări sociale prevăzută de lege pentru condiţii speciale de munca se datorează de către angajator începând cu data de 17 iunie 2006, data intrării în vigoare a Legii nr. 226/2006.
    6. În situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 226/2006, angajatorul va depune la casa teritorială de pensii Nota privind locurile de munca încadrate în condiţii speciale, întocmită de către acesta, şi Nota de constatare, întocmită de către inspectoratul teritorial de munca, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.
    7. a) Asiguraţii unui angajator, denumit în condiţiile prezentelor norme tehnice prestator, care efectuează, potrivit legii, activităţi pe durata programului normal de lucru în locuri de munca aparţinând altui angajator, denumit în condiţiile prezentelor norme tehnice beneficiar, încadrate, potrivit legii, în condiţii speciale, beneficiază pentru aceste perioade de prevederile Legii nr. 226/2006.
    b) În situaţiile prevăzute la lit. a), prestatorii depun la casa teritorială de pensii în a carei raza de activitate isi au sediile originalul şi copia documentului pe baza căruia, conform legii, funcţionează, din care sa rezulte ca în obiectul de activitate este prevăzută şi desfăşurarea unor activităţi care se regăsesc în anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006. Documentul original se restituie prestatorului după certificarea conformitatii copiei cu acesta.
    c) Prestatorul depune la casa teritorială de pensii, odată cu declaraţiile nominale sau, după caz, odată cu declaraţiile rectificative, şi lista cu angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe durata programului normal de lucru din fiecare luna numai în locurile de munca încadrate, conform legii, în condiţii speciale [anexele nr. 1 şi 1a)]. Lista se confirma, în mod obligatoriu, prin semnatura şi ştampila, de către beneficiar şi va fi însoţită de avizul obţinut de către acesta.
    d) Lista prevăzută la lit. c) se întocmeşte şi se depune la casa teritorială de pensii atât pentru perioada 1 aprilie 2001-1 iulie 2006, cat şi pentru perioadele ulterioare datei de 1 iulie 2006.
    e) Cota de contribuţie de asigurări sociale, prevăzută de lege pentru condiţii speciale de munca, se datorează de către prestator, începând cu data de 17 iunie 2006, data intrării în vigoare a Legii nr. 226/2006.
    8. Perioadele în care un asigurat lucrează pe durata programului normal de lucru din luna respectiva numai în locuri de munca încadrate în condiţii speciale, conform prevederilor Legii nr. 226/2006, se stabilesc prin decizie a angajatorului care reglementează atribuţiile de serviciu ce revin fiecărui asigurat, în funcţie de sarcinile specifice de munca. Aceasta decizie este document justificativ pentru întocmirea declaraţiilor nominale sau, după caz, a declaraţiilor rectificative.
    9. Orice modificare intervenita în legatura cu locurile de munca încadrate în condiţii speciale, pentru care s-a obţinut avizul, se comunica de către angajator casei teritoriale de pensii în evidenta căreia se afla documentaţia depusa iniţial, după consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în munca, ori a responsabilului cu protecţia muncii.
    10. Începând cu data de 1 aprilie 2001, constituie stagii de cotizare în condiţii speciale, conform prevederilor Legii nr. 226/2006, perioadele în care asiguraţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la aceasta lege, pe durata programului normal de lucru din fiecare luna, numai în locurile de munca din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 la aceeaşi lege.
    Dovedirea acestor stagii de cotizare se face pe baza declaraţiilor rectificative depuse de angajator la casa teritorială de pensii, pentru perioadele 1 aprilie 2001-1 iulie 2006, şi pe baza declaraţiilor nominale depuse de angajator la casa teritorială de pensii, pentru perioadele de după data de 1 iulie 2006.
    11. Se asimilează stagiilor de cotizare în condiţii speciale perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care asiguraţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006 pe durata programului normal de lucru din fiecare luna, numai în locurile de munca din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 la aceasta lege, activităţi încadrate, conform legislaţiei anterioare acestei date, în grupa I de munca.
    Dovedirea acestor stagii de cotizare se face cu carnetul de munca, completat conform prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, şi/sau cu adeverinte eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectiva sau, după caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverintei este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice.
    12. Prevederile pct. 11 se aplica şi asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006;
    b) activităţile s-au desfăşurat numai în locuri de munca din cadrul unor unităţi care, în urma reorganizării, inclusiv prin preluarea parţială a patrimoniului, se regăsesc la una dintre unităţile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 226/2006;
    c) anterior reorganizării, au încetat raporturile de munca cu unitatea care a fost reorganizata.
    Dovedirea acestor situaţii se face cu carnetul de munca, completat conform prevederilor Decretului nr. 92/1976, şi cu adeverinte eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectiva sau, după caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverintei este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice.
    13. Perioadele ulterioare datei de 10 septembrie 2003, data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în care un asigurat care isi desfăşoară activitatea în condiţii speciale de munca se afla în concediu pentru incapacitate temporară de munca şi/sau în concediu de odihna, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de munca, dacă asiguratul în cauza a lucrat, cel puţin în ziua premergătoare concediului, în locuri de munca încadrate în astfel de condiţii de munca.
    14. a) Persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-17 iunie 2006 beneficiază de recalcularea acestor drepturi prin valorificarea perioadelor realizate în condiţii speciale, conform prevederilor Legii nr. 226/2006, dacă au desfăşurat activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la aceasta lege, pe durata programului normal de lucru din luna respectiva, numai în locuri de munca din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 la aceeaşi lege.
    b) Persoanele înscrise la pensie pentru limita de varsta în perioada prevăzută la lit. a) beneficiază de recalculare în situaţia în care, la data deschiderii dreptului la pensie, ar fi fost îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 sau 4 din Legea nr. 226/2006.
    c) La recalcularea drepturilor de pensie, punctajul mediu anual se determina potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 226/2006.
    d) Recalcularea drepturilor de pensie se face la cerere, noile drepturi acordându-se conform prevederilor art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
    C. Evidenta la casele teritoriale de pensii a angajatorilor care au, conform prevederilor Legii nr. 226/2006, locuri de munca încadrate în condiţii speciale
    15. Evidenta angajatorilor care au locuri de munca încadrate în condiţii speciale, potrivit prevederilor Legii nr. 226/2006, se organizează la nivelul compartimentului cu atribuţii de înregistrare a contribuabililor din sistemul public de pensii, pe baza unui registru special, întocmit atât pe suport hârtie, cat şi pe suport electronic.
    Registrul special va cuprinde cel puţin următoarele rubrici:
    - numărul şi data înregistrării la casa teritorială de pensii a documentaţiei;
    - denumirea societăţii/sediul/codul fiscal sau, după caz, codul unic de înregistrare;
    - numărul de înregistrare la registrul comerţului; - numărul şi data avizului.
    16. La deschiderea dreptului de pensie, confirmarea stagiului de cotizare în condiţii speciale de munca, realizat după data de 1 aprilie 2001, se face de către compartimentele prevăzute la pct. 15.
    17. În situaţia în care se constata neconcordante între evidentele casei teritoriale de pensii şi cele ale angajatorului cu privire la stagiile de cotizare realizate în condiţii speciale, angajatorul sau, după caz, prestatorul are obligaţia sa prezinte casei teritoriale de pensii atât documentele pe baza cărora s-a efectuat nominalizarea persoanelor care desfăşoară activităţi în locuri de munca încadrate în condiţii speciale, cat şi documentele din care rezulta timpul efectiv lucrat în aceste locuri de munca.
    Dacă în urma analizarii documentelor se constata ca neconcordantele provin din erori de înregistrare şi/sau de operare a datelor la casa teritorială de pensii şi/sau la angajator, se va proceda la efectuarea corecturilor necesare punerii de acord a evidentelor.
    În cazul în care se constata ca neconcordantele provin din nerespectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea în condiţii speciale, se vor lua măsurile legale ce se impun pentru intrarea în legalitate.
    18. Prevederile prezentelor norme tehnice se completează cu cele ale Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    19. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.    ANEXA 1
    ────────
la normele tehnice
──────────────────*T*
    Date de identificare a unităţii
    ........................................
    ........................................
    Nr. .............../....................                             LISTA
    asiguraţilor care au desfăşurat activităţi pe durata programului normal
    de lucru din luna respectiva la locurile de munca specificate în Avizul
    nr. .../..., emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
┌────┬─────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───────────┐
│Nr. │Numele şi│Codul numeric│ Locul de munca   │    Perioada     │           │
│crt.│prenumele│  personal   │(secţie/atelier/  │ (de la ... la)  │ Observaţii│
│    │         │             │ compartiment)    │                 │           │
├────┼─────────┼─────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│    │         │             │                  │                 │           │
│    │         │             │                  │                 │           │
│    │         │             │                  │                 │           │
│    │         │             │                  │                 │           │
│    │         │             │                  │                 │           │
└────┴─────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┘    Sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal, declaram
    conformitatea înscrisurilor din prezenta lista.                  Conducătorul unităţii,
          ..........................................
          (numele, prenumele, semnatura şi ştampila)
*ST*    ANEXA 1a)
    ─────────
la normele tehnice
─────────────────    Modalităţi de transmitere pe cale electronica a Listei asiguraţilor care au desfăşurat activităţi, pe durata programului normal de lucru din luna respectiva la locurile de munca specificate în avizul nr. ..../.... emis de către Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei    Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic
    Listele în format electronic vor fi transmise pe suport tip: discheta FD 3,5" Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.
    Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare:
    - denumire fisier;
    - codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;
    - numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi ex:1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.
    Suportul magnetic va conţine doua fisiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixa), care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut: CF_226.DBF sau CF_226.TXT - unde CF=codul fiscal al unităţii (ANEXA 1a) conţine datele aferente asiguraţilor
    Ordinea campurilor din structura fisierelor este obligatorie şi sunt de lungime fixa.
    În descrierea de mai jos "Tip camp" are următoarea semnificatie:
    N - numeric, aliniat la dreapta
    C - caracter (alfanumeric), aliniat la stanga, fără :,:,,,..(semne diacritice).
    În situaţia transmiterii fisierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile campurilor date în structurile de fisier.    Descrierea organizării înregistrărilor din fisiere:
    Fisierul CF_226.DBF sau CF_226.TXT - une CF=codul fiscal al unităţii (ANEXA 1a) are următoarea structura:*T*
┌──────────────────────────┬────────┬────┬─────┬───────────────────────────────┐
│                          │Denumire│Tip │Lung.│            Explicaţii         │
│                          │  camp  │camp│     │                               │
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Denumire angajator        │DEN     │C   │ 29  │Conţine denumirea              │
│                          │        │    │     │angajatorului                  │
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare  │CF      │N   │ 10  │Se completează partea numerică │
│(CUI/CF pentru            │        │    │     │a codului unic de înregistrare │
│angajatori persoane       │        │    │     │codului fiscal atribuit        │
│juridice                  │        │    │     │angajatorilor-persoane juridice│
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Cod judeţ din Nr. de      │RJ      │C   │ 3   │Conţine primele trei caractere │
│înmatriculare în          │        │    │     │din numărul de înmatriculare în│
│Registrul Comerţului      │        │    │     │registrul comerţului al        │
│                          │        │    │     │angajatorului                  │
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Nr. de înregistrare din   │RN      │N   │5    │Conţine caracterele 4-8 din    │
│Registrul Comerţului      │        │    │     │numărul de înmatriculare în    │
│                          │        │    │     │registrul comerţului al        │
│                          │        │    │     │angajatorului (nr. în RC)      │
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Anul din Nr. de           │RA      │N   │4    │Conţine ultimele patru carac-  │
│înmatriculare în          │        │    │     │tere din numărul de inmatricu- │
│Registrul Comerţului      │        │    │     │lare în registrul comerţului   │
│                          │        │    │     │al angajatorului               │
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Număr aviz                │NRAVIZ  │N   │3    │Număr aviz încadrare locuri de │
│                          │        │    │     │munca în condiţii speciale     │
│                          │        │    │     │conform Legii nr. 226/2006     │
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Data aviz                 │DATAAVIZ│Date│8    │Data eliberării avizului de    │
│                          │        │    │     │aviz încadrare locuri de munca │
│                          │        │    │     │în condiţii speciale conform   │
│                          │        │    │     │Legii nr. 226/2006             │
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Cod asigurat              │CNP     │N   │13   │Conţine codul numeric personal │
│                          │        │    │     │al asiguratului                │
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Nume şi prenume           │NUME    │C   │29   │Conţine numele şi prenumele    │
│asigurat                  │        │    │     │asiguratului                   │
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Loc de munca -secţie/     │LOC_M   │C   │60   │Loc de munca -secţia/atelier/  │
│atelier/compartiment      │        │    │     │compartiment, unde asiguratul  │
│                          │        │    │     │a desfăşurat activitatea în    │
│                          │        │    │     │condiţii speciale de munca     │
│                          │        │    │     │conform Legii nr. 226/2006     │
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│De la                     │DE_LA   │Date│8    │Perioada de început în care au │
│                          │        │    │     │desfăşurat activităţi conform  │
│                          │        │    │     │Legii nr. 226/2006             │
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Pana la                   │PANA_LA │Date│8    │Perioada de sfârşit în care au │
│                          │        │    │     │desfăşurat activităţi conform  │
│                          │        │    │     │Legii nr. 226/2006 (se comple- │
│                          │        │    │     │teaza perioade continue)       │
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Judeţ                     │A_JUD   │C   │3    │Cod judeţ- sediu angajator     │
│                          │        │    │     │-se completează obligatoriu (*)│
├──────────────────────────┼────────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤
│Observaţii                │OBS     │C   │80   │Observaţii                     │
└──────────────────────────┴────────┴────┴─────┴───────────────────────────────┘
________
    *)Codurile de judeţe┌──────────┬───────────────────────┐  ┌───────────┬───────────────────┐
│Cod judeţ │     Denumire judeţ    │  │ Cod judeţ │    Denumire judeţ │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│011       │Alba                   │  │221        │Iaşi               │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│021       │Arad                   │  │231        │Giurgiu            │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│031       │Arges                  │  │241        │Maramures          │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│041       │Bacau                  │  │251        │Mehedinti          │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│051       │Bihor                  │  │261        │Mures              │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│061       │Bistrita               │  │271        │Neamt              │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│071       │Botosani               │  │281        │Olt                │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│081       │Braşov                 │  │291        │Prahova            │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│091       │Brăila                 │  │301        │Satu Mare          │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│101       │Buzau                  │  │311        │Salaj              │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│111       │Caras Severin          │  │321        │Sibiu              │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│121       │Cluj                   │  │331        │Suceava            │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│131       │Constanta              │  │341        │Teleorman          │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│141       │Covasna                │  │351        │Timis              │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│151       │Dambovita              │  │361        │Tulcea             │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│161       │Dolj                   │  │371        │Vaslui             │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│171       │Galaţi                 │  │381        │Valcea             │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│181       │Gorj                   │  │391        │Vrancea            │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│191       │Harghita               │  │401        │Calarasi           │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│201       │Hunedoara              │  │411        │Bucureşti          │
├──────────┼───────────────────────┤  ├───────────┼───────────────────┤
│211       │Ialomita               │  │471        │Ilfov              │
└──────────┴───────────────────────┘  └───────────┴───────────────────┘
*ST*    ANEXA 2
    ──────────
la normele tehnice
────────────────────*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. ........./............                                                   │
│                                                                              │
│                                   NOTA                                       │
│  privind locurile de munca încadrate în condiţii speciale potrivit "Avizului │
│        pentru încadrarea locurilor de munca în condiţii speciale"            │
│                           nr. ......./..........                             │
│                                                                              │
│   A. Datele de identificare ale unităţii iniţiale, căreia i s-a emis "Avizul │
│  pentru încadrarea locurilor de munca în condiţii speciale":                 │
│  Denumirea unităţii ........ Sediul în localitatea ......... str. .......    │
│  nr. ..... jud ...... cod unic de înregistrare/cod fiscal ......... numărul  │
│  de înregistrare la registrul comerţului ........................            │
│                                                                              │
│   B. Datele de identificare ale unităţii care a preluat locurile de munca    │
│   specificate în "Avizul pentru încadrarea locurilor de munca în condiţii    │
│   speciale":                                                                 │
│                                                                              │
│   1. Denumirea unităţii ........ Sediul în localitatea ....... str. .......  │
│   nr. ...... jud. ........ cod unic de înregistrare/cod fiscal ............  │
│   numărul de înregistrare la registrul comerţului .........................  │
│   Locurile de munca au fost preluate total/parţial, conform listei anexate.  │
│                                                                              │
│   2. Denumirea unităţii ........ Sediul în localitatea ....... str. .......  │
│   nr. ...... jud. ...... cod unic de înregistrare/cod fiscal ...........     │
│   numărul de înregistrare la registrul comerţului ........................   │
│                                                                              │
│   Locurile de munca au fost preluate total/parţial conform listei anexate.   │
│                                                                              │
│                         CONDUCĂTORUL UNITĂŢII                                │
│                      ...............................                         │
│                    nume, prenume / Semnatura / Ştampila                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    INSPECŢIA MUNCII
    Inspectoratul Teritorial de Munca .............
    Nr. ........../.....................                         MOTA DE CONSTATARE    Subsemnatul(a) ......... inspector de munca la I.T.M. .... cu legitimatia
    nr. ...., în baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999
    privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, şi a
    art. 1 alin. (4) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de
    munca în condiţii speciale, am verificat menţinerea, conform avizului, a
    locurilor de munca la noua unitate.
    Locurile de munca precizate în aviz au fost preluate în totalitate/parţial
    conform listei anexate.         INSPECTOR DE MUNCA                  INSPECTOR ŞEF
         nume, prenume/Semnatura
*ST*    Menţiune:
    Datele din chenar se completează de către unitate.
    Pct. B.1, 2 - se vor completa în funcţie de modificările cronologice ale datelor de identificare ale unităţii.
    Locurile de munca vor fi precizate în lista numai în cazul în care acestea au fost preluate parţial
    ANEXA 3
    ───────
la normele tehnice
──────────────────*T*
    Date de identificare a unităţii
    ........................................
    ........................................
    Nr. ................/...................                               ADEVERINTA
    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ..........., născut/nascuta
    la data de ...... în localitatea .........., judeţul ......, având codul
    numeric personal ......., a fost angajat/angajata cu contract individual
    de munca la societatea*1) ......., în meseria/funcţia ..........., în
    perioada ..................................................... .
    Pe perioada ........... se încadrează în grupa I de munca, în procent
    de ........., în baza prevederilor*2) ..........., activitate care se
    regaseste la poziţia ......... din anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006
    privind încadrarea unor locuri de munca în condiţii speciale.
    Societatea se regaseste la poziţia ......... din anexa nr. 2 la Legea
    nr. 226/2006.
____________
    *1) Se completează cu denumirea societăţii sau, după caz, cu eventualele
        denumiri anterioare.
    *2) Se precizează actul normativ (număr, data, poziţie, anexa) în baza
        căruia a fost încadrat în grupa I de munca, anterior datei de
        1 aprilie 2001.                     Conducătorul unităţii,
            ..........................................
            (numele, prenumele, semnatura şi ştampila)
*ST*
    ANEXA 4
    ───────
la normele tehnice
──────────────────*T*
    Date de identificare a unităţii
    ...............................
    ...............................
    Nr. ............/..............                              ADEVERINTA
    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ........., născut/nascuta
    la data de ...... în localitatea ........, judeţul ......, având codul
    numeric personal ......, a fost angajat/angajata cu contract individual
    de munca la societatea*1) ........, în meseria/funcţia ............, în
    perioada ..................... .
    Pe perioada*2) ......... se încadrează în grupa I de munca, în procent
    de ......., în baza prevederilor*3) ......, activitate care se regaseste
    la poziţia din anexa nr. 1 la Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor
    locuri de munca în condiţii speciale.
    Locul de munca unde se desfăşoară activitatea prevăzută în anexa nr. 1
    la Legea nr. 226/2006 a fost preluat de societatea ......, care se
    regaseste la poziţia ....... din anexa nr. 2 la Legea nr. 226/2006.
    Preluarea locului de munca s-a făcut în baza*4) .........., începând cu
    data de ................................... .
_________
    *1) Se completează cu denumirea societăţii sau, după caz, cu eventualele
        denumiri anterioare.
    *2) Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001.
    *3) Se precizează actul normativ (număr, data, poziţie, anexa) în baza
        căruia a fost încadrat în grupa I de munca, anterior datei de 1
        aprilie 2001.
    *4) Se înscriu actele normative sau alte documente care au reglementat
        aceasta preluare.                         Conducătorul unităţii,
                  ..........................................
                  (numele, prenumele, semnatura şi ştampila)
*ST*
                             _________