Duminică, Decembrie 04, 2022
Română (România)English (United Kingdom)Francais (France)Spanish(Espana)
Galerie ORDONANTA nr. 49 din 30 august 2006

ORDONANTA nr. 49 din 30 august 2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.13 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,    Guvernul României adopta prezenta ordonanta.    ART. I
    Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 17 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 3^1 - (1) În situaţia în care un angajator persoana juridică cu sediul în România ori o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate face dovada realizării unor investiţii directe cu impact semnificativ în economie, în sensul prevederilor Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările ulterioare, în care lucrătorul detaşat are o implicare directa şi necesară, perioada pentru care acesta desfăşoară activitatea pe teritoriul României poate fi prelungită pana la 3 ani.
    (2) În temeiul prevederilor acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte, perioada pentru care lucrătorul detaşat desfăşoară activitatea pe teritoriul României poate fi prelungită în condiţiile şi situaţiile prevăzute în mod expres de acestea.
    (3) Prevederile art. 2 lit. f) referitoare la perioada pentru care lucrătorul detaşat poate sa desfăşoare activitate pe teritoriul României nu se aplica în cazul cetăţenilor străini angajaţi ai persoanelor juridice stabilite în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European."
    2. La articolul 4 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) Permis de munca de tip B (iucratori detasati) - da dreptul titularului sa presteze munca, în condiţiile legii, în baza deciziei de detaşare de la un angajator persoana juridică străină la un angajator persoana juridică din România ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate;".
    3. La articolul 6, după litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) străinii membri de familie ai cetăţenilor romani."
    4. La articolul 8 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) fac dovada faptului ca sunt apţi din punct de vedere medical sa desfăşoare activitatea respectiva şi nu au antecedente penale, în cazul funcţiilor pentru a căror ocupare legislaţia din România prevede aceasta condiţie;".
    5. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prevederile art. 6 lit. j) se aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană."
    ART. II
    Prezenta ordonanta intra în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.                                 PRIM-MINISTRU
                            CALIN POPESCU-TARICEANU                                Contrasemnează:
                                ---------------
              Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                                 Gheorghe Barbu                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                                  Vasile Blaga                         Ministrul integrării europene,
                              Anca Daniela Boagiu    Bucureşti, 30 august 2006.
    Nr. 49.                                ---------