Mardi, Mars 28, 2023
Română (România)English (United Kingdom)Francais (France)Spanish(Espana)
Photo HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006

HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.    CAP. I
    Dispoziţii generale    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit definite la art. 2.
    (2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplica în întregime domeniului prevăzut la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice conţinute în Directiva nr. 93/103/CEE transpusa prin prezenta hotărâre.
    ART. 2
    (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
    a) nava de pescuit - orice nava care arboreaza pavilion roman aflată în proprietate publica ori privată şi care este folosită în scopuri comerciale fie pentru prinderea, fie pentru prinderea şi prelucrarea pestelui sau a altor resurse vii ale marii;
    b) nava de pescuit existenta - orice nava de pescuit a carei lungime între perpendiculare este mai mare sau egala cu 18 m şi care nu este o nava de pescuit noua;
    c) nava - orice nava de pescuit noua sau existenta;
    d) lucrator - orice persoana, membru al echipajului, care desfăşoară o activitate profesională la bordul unei nave, inclusiv stagiarii şi ucenicii, cu excepţia piloţilor portuari şi a personalului de la uscat care exercita o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;
    e) armator - proprietarul navei, cu excepţia cazului în care nava a fost închiriată fără echipaj şi materiale sau al carei management este asigurat, în totalitate sau parţial, de către o persoana fizica sau juridică, alta decât proprietarul, în baza unui contract de management; în aceste cazuri, persoana care a închiriat nava fără echipaj şi materiale sau cea care asigura managementul navei este considerată armator;
    f) comandantul navei - lucrătorul care deţine comanda navei sau are responsabilitatea acesteia.
    (2) Nava de pescuit noua este orice nava de pescuit a carei lungime între perpendiculare este de 15 m sau mai mare şi:
    a) pentru care contractul de construcţie sau de transformare majoră s-a încheiat la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau după aceasta data;
    b) pentru care contractul de construcţie sau de transformare majoră s-a încheiat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi aceasta este livrata la 3 sau mai mulţi ani după aceasta data; ori
    c) la care, în lipsa unui contract de construcţie încheiat la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau după aceasta data, a fost pusă chila sau construcţia începe sa fie identificata cu o nava specifica ori asamblarea navei respective a început, cuprinzând cel puţin 50 de tone sau 1% din masa totală estimată a întregului material structural, luându-se în considerare valoarea cea mai mica dintre acestea.
    ART. 3
    Armatorii trebuie sa se asigure ca navele pot fi utilizate fără a pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în special în condiţii meteorologice previzibile, fără a aduce atingere responsabilităţii comandantului navei.
    ART. 4
    Armatorii trebuie sa ţină seama de eventualele riscuri la care pot fi supuşi lucrătorii de la bordul navelor de pescuit în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 319/2006.
    ART. 5
    (1) Orice eveniment care are loc pe mare şi care are efect sau ar putea sa aibă un efect asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor de la bord va fi menţionat în detaliu într-un raport care este transmis Autorităţii Navale Romane şi va fi, de asemenea, menţionat în detaliu în jurnalul de bord sau, în lipsa acestuia, într-un document similar.
    (2) Verificarea respectării de către navele de pescuit a prevederilor prezentei hotărâri se face de către Autoritatea Navala Romana şi Inspecţia Muncii.
    (3) Unele controale privind respectarea prezentei hotărâri pot fi efectuate pe mare.    CAP. II
    Nave de pescuit noi şi existente    ART. 6
    Navele de pescuit noi trebuie sa îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 7
    Navele de pescuit existente trebuie sa îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 8
    Când navele sunt supuse transformărilor, modificărilor sau reparaţiilor capitale, aceste transformări, modificări sau reparaţii capitale trebuie sa fie conforme cu cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1.    CAP. III
    Echipamente de întreţinere    ART. 9
    În vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, fără a aduce atingere responsabilităţii comandantului navei, armatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca:
    a) sa asigure întreţinerea tehnica a navelor, instalaţiilor şi dispozitivelor şi în special a celor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, iar defecţiunile constatate, dacă acestea ar putea sa afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor, sa fie remediate cat mai curând posibil;
    b) sa ia măsuri pentru a asigura curatarea periodică a navelor şi a ansamblului instalaţiilor şi dispozitivelor pentru a menţine condiţii adecvate de igiena;
    c) sa aibă la bordul navei o cantitate suficienta de echipament de salvare şi supravietuire, în stare corespunzătoare de funcţionare;
    d) sa ţină seama de cerinţele minime de securitate şi sănătate privind echipamentul de salvare şi supravietuire prevăzute în anexa nr. 3.
    ART. 10
    Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca, armatorul trebuie sa ţină seama de cerinţele minime de securitate şi sănătate privind echipamentele individuale de protecţie, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
    ART. 11
    În vederea asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, armatorul trebuie sa pună la dispoziţia comandantului navei mijloacele de care acesta are nevoie pentru a îndeplini obligaţiile stabilite prin prezenta hotărâre.    CAP. IV
    Informarea, pregătirea, consultarea şi participarea lucrătorilor    ART. 12
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie sa fie informati asupra măsurilor care urmează a fi luate cu privire la securitatea şi sănătatea la bordul navelor.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie sa fie pe înţelesul lucrătorilor de la bordul navelor.
    ART. 13
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii trebuie sa primească o pregătire corespunzătoare, în special instrucţiuni precise şi uşor de înţeles în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea la bordul navelor, în mod deosebit pentru prevenirea accidentelor.
    (2) Pregătirea prevăzută la alin. (1) se referă, în particular, la stingerea incendiilor, utilizarea echipamentelor de salvare şi supravietuire şi, pentru lucrătorii respectivi, la utilizarea instalaţiilor de pescuit şi a echipamentelor de tracţiune, precum şi a diferitelor metode de semnalizare, în special prin gestica.
    (3) Pregătirea prevăzută la alin. (1) şi (2) se actualizează în raport cu schimbările intervenite în activitatea de la bordul navei.
    ART. 14
    Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenta medicală la bordul navelor, persoanele care pot comanda o nava trebuie sa primească o pregătire detaliată privind:
    a) prevenirea bolilor şi a accidentelor de munca la bord şi măsurile ce trebuie luate în caz de accidente;
    b) stabilitatea şi mentenanta navei în condiţiile previzibile de încărcare şi în timpul operaţiunilor de pescuit;
    c) navigaţia şi comunicaţiile prin radio, inclusiv procedurile.
    ART. 15
    Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora la activităţile care au ca obiect prevederile prezentei hotărâri se fac conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.    CAP. V
    Dispoziţii finale    ART. 16
    Anexele se adapteaza numai din punct de vedere tehnic, în funcţie de:
    a) elaborarea de reglementări în materie de armonizare tehnica şi standardizare privind anumite aspecte din domeniul securităţii şi sănătăţii de la bordul navelor; şi/sau
    b) progresul tehnic, evoluţia reglementărilor sau a specificatiilor internaţionale şi cunoştinţele în domeniul securităţii şi sănătăţii la bordul navelor de pescuit.
    ART. 17
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 18
    Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
    ART. 19
    Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, la fiecare 4 ani, raportează Comisiei Europene despre aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.                            *    Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 93/103/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 307/1993.                           PRIM-MINISTRU
                      CALIN POPESCU-TARICEANU                           Contrasemnează:
                           ────────────────
                           Ministrul muncii,
                  solidarităţii sociale şi familiei,
                            Gheorghe Barbu                       p. Ministrul agriculturii,
                    pădurilor şi dezvoltării rurale,
                         Nicolae Flaviu Lazin,
                             secretar de stat                        Ministrul transporturilor,
                       construcţiilor şi turismului,
                           Radu Mircea Berceanu                    p. Ministrul integrării europene,
                             Adrian Ciocanea,
                             secretar de stat    Bucureşti, 30 august 2006.
    Nr. 1.135.    ANEXA 1                       CERINŢE MINIME
            de securitate şi sănătate pentru navele de pescuit noi    Observatie preliminară
    Obligaţiile stabilite în prezenta anexa se aplica de fiecare data când caracteristicile locului de munca sau de activitate, circumstanţele sau existenta unui risc la bordul unei nave de pescuit noi necesita acest lucru.
    1. Navigabilitate şi stabilitate
    1.1. Nava trebuie sa fie pastrata într-o buna stare de navigabilitate şi dotată cu echipamente corespunzătoare destinaţiei şi utilizării sale.
    1.2. Informaţiile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie sa fie disponibile la bord şi sa fie accesibile personalului de cart.
    1.3. Toate navele în stare intactă trebuie sa-şi păstreze stabilitatea în condiţiile de exploatare prevăzute.
    1.4. Comandantul este obligat sa ia măsurile necesare pentru a menţine nava în stare de stabilitate intactă.
    1.5. Instrucţiunile cu privire la stabilitatea navei trebuie respectate cu rigurozitate.
    2. Instalaţii mecanice şi electrice
    2.1. Instalatia electrica trebuie sa fie proiectata şi realizată astfel încât sa nu reprezinte un pericol şi sa asigure:
    a) protecţia echipajului şi a navei impotriva riscurilor electrice;
    b) buna funcţionare, fără a se recurge la o sursa de energie de avarie, a tuturor echipamentelor necesare pentru a menţine nava în condiţii normale de exploatare şi de locuire;
    c) funcţionarea, în situaţii de urgenta, a aparatelor electrice esenţiale pentru securitate.
    2.2. Trebuie prevăzută o sursa de energie electrica de avarie. Cu excepţia navelor deschise, aceasta sursa trebuie situata în afară sălii maşinilor şi, în toate cazurile, trebuie sa fie concepută astfel încât sa asigure, în caz de incendiu sau de defectiune a instalaţiei electrice principale, funcţionarea simultană pe o perioada de cel puţin 3 ore a:
    a) sistemului de comunicaţii intern, a detectoarelor de incendiu şi a semnalelor necesare în caz de urgenta;
    b) luminilor de navigaţie şi a iluminatului de avarie;
    c) sistemului de radiocomunicatie;
    d) pompei de incendiu de avarie, dacă nava este echipata cu aceasta.
    2.3. Când sursa de energie electrica de avarie este un acumulator şi când sursa de energie electrica principala este defecta, acumulatorul trebuie sa fie conectat în mod automat la tabloul de distribuţie a energiei electrice de avarie şi trebuie sa asigure alimentarea neîntreruptă pe o perioada de 3 ore a sistemelor prevăzute la prima, a doua şi a treia liniuta din paragraful al doilea.
    2.4. Tabloul principal de distribuţie a electricitatii şi tabloul de avarie trebuie, în măsura în care este posibil, sa fie instalate astfel încât sa nu poată fi expuse simultan la apa sau la foc.
    2.5. Tablourile trebuie prevăzute cu indicaţii clare; tablourile cu sigurante şi portsigurantele trebuie controlate periodic pentru a se asigura ca sunt corect calibrate.
    2.6. Încăperile în care sunt situate acumulatoarele electrice trebuie sa fie ventilate corespunzător.
    2.7. Instalaţiile electronice de navigaţie trebuie sa fie menţinute în stare de funcţionare şi testate frecvent.
    2.8. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie testate şi examinate periodic.
    2.9. Toate piesele echipamentelor de tracţiune, de ridicat şi ale altor echipamente de acest tip trebuie sa fie bine întreţinute şi verificate periodic.
    2.10. Când exista la bord instalaţii de răcire şi sisteme cu aer comprimat, acestea trebuie sa fie bine întreţinute şi verificate periodic.
    2.11. Cuptoarele şi aparatele casnice care utilizează gaze grele nu trebuie sa fie utilizate decât în încăperi bine ventilate, iar orice acumulare periculoasa de gaze trebuie sa fie evitata cu grija.
    2.12. Buteliile metalice care conţin gaze inflamabile şi alte gaze periculoase trebuie sa fie marcate clar, precizându-li-se conţinutul, şi sa fie aşezate pe punti deschise.
    2.13. Toate supapele, regulatoarele de presiune şi conductele acestor butelii trebuie sa fie protejate impotriva deteriorarii.
    3. Instalaţii de radiocomunicatii
    Instalatia de radiocomunicatii trebuie sa permită în orice moment stabilirea legăturii cu cel puţin o statie de la uscat, ţinându-se seama de condiţiile normale de propagare a undelor radioelectrice.
    4. Cai şi iesiri de evacuare
    4.1. Pentru a permite evacuarea de către lucrători a locurilor de munca şi a încăperilor de locuit rapid şi în condiţii de securitate maxima, căile şi ieşirile care pot fi utilizate ca iesiri şi cai de evacuare trebuie sa fie totdeauna degajate şi uşor accesibile şi sa conducă pe cat posibil direct la puntea deschisă sau la o zona de securitate şi, de aici, ambarcatiunile de salvare.
    4.2. Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor şi iesirilor care pot fi utilizate ca iesiri şi cai de evacuare trebuie adaptate la utilizarea, echipamentul şi dimensiunile locurilor de munca şi a încăperilor de locuit şi la numărul maxim posibil de persoane prezente. Ieşirile care pot fi utilizate ca iesiri de evacuare şi care sunt închise trebuie sa poată fi deschise uşor şi imediat de orice lucrator sau de echipele de salvare în caz de urgenta.
    4.3. Etanseitatea la intemperii sau la apa a uşilor de siguranta şi a celorlalte iesiri de evacuare trebuie sa fie adaptată la amplasamentul şi la funcţia lor specifica.
    4.4. Uşile de evacuare şi celelalte iesiri de evacuare trebuie sa aibă o capacitate de a rezista la foc egala cu cea a pereţilor despartitori.
    4.5. Căile şi ieşirile de evacuare trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca. Aceste semnalizari trebuie sa fie plasate în locuri corespunzătoare şi sa fie durabile.
    4.6. Căile, mijloacele de evacuare şi ieşirile de siguranta care necesita iluminat trebuie sa fie prevăzute cu un iluminat de avarie de intensitate suficienta, în cazul unei întreruperi a alimentarii cu energie electrica.
    5. Detectarea şi stingerea incendiilor
    5.1. În funcţie de dimensiunile şi de utilizarea navei, de echipamentele existente, de caracteristicile fizice şi chimice ale substanţelor prezente, precum şi de numărul maxim posibil de persoane prezente, încăperile de locuit, locurile de munca închise, inclusiv încăperile de maşini, precum şi cala de peste, dacă este necesar, trebuie sa fie echipate cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, în măsura în care este nevoie, cu detectoare de incendiu şi cu sisteme de alarma.
    5.2. Materialul pentru stingerea incendiului trebuie sa se găsească întotdeauna la locul special amenajat pentru aceasta, sa fie menţinut în stare buna şi sa poată fi utilizat imediat.
    5.3. Lucrătorii trebuie sa cunoască bine locul materialului de stingere a incendiului, modul de funcţionare şi de utilizare a acestuia.
    5.4. Prezenta extinctoarelor şi a celorlalte echipamente portabile de stingere a incendiului trebuie verificate înainte de plecarea navei.
    5.5. Echipamentele manuale de stingere a incendiilor trebuie sa fie uşor accesibile şi uşor de manipulat şi sa fie marcate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 971/2006. Aceste marcaje trebuie sa fie durabile şi aplicate în locuri corespunzătoare.
    5.6. Sistemele de detectare şi de alarmare a incendiului trebuie sa fie testate periodic şi menţinute în stare buna de funcţionare.
    5.7. Exerciţiile de stingere a incendiului trebuie sa fie efectuate în mod regulat.
    6. Ventilatia locurilor de munca închise
    6.1. În locurile de munca închise trebuie sa se urmărească, ţinându-se seama de metodele de munca şi de condiţiile fizice speciale de lucru impuse lucrătorilor, ca aceştia sa beneficieze de aer curat în cantitate suficienta.
    6.2. Dacă se foloseşte o instalatie de ventilaţie mecanică, aceasta trebuie menţinută în stare corespunzătoare de funcţionare.
    7. Temperatura încăperilor
    7.1. Temperatura la locul de munca trebuie sa fie adecvată pentru organismul uman în timpul lucrului, ţinându-se seama de metodele de lucru folosite, de condiţiile fizice impuse lucrătorilor, precum şi de condiţiile meteorologice existente sau potenţiale în regiunea unde operează nava.
    7.2. Temperatura în încăperile de locuit, grupuri sanitare, cantine şi încăperile de prim ajutor trebuie, dacă aceste încăperi exista, sa răspundă destinaţiei specifice a acestor încăperi.
    8. Iluminat natural şi artificial al locurilor de munca
    8.1. Locurile de munca trebuie, în măsura în care este posibil, sa dispună de lumina naturala suficienta şi sa fie prevăzute cu dispozitive care sa permită un iluminat artificial corespunzător operaţiilor specifice pescuitului, fără a pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor sau alte nave.
    8.2. Instalaţiile de iluminat ale încăperilor de lucru, scarilor şi căilor de trecere trebuie sa fie astfel amplasate încât tipul de iluminat prevăzut sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători, iar pentru navigaţia navei sa nu constituie un pericol.
    8.3. Locurile de munca în care lucrătorii sunt în special expusi la riscuri de accidentare, în caz de întrerupere a alimentarii cu energie electrica a iluminatului artificial, trebuie sa fie prevăzute cu un iluminat de avarie de o intensitate corespunzătoare.
    8.4. Luminile de avarie trebuie menţinute în stare buna de funcţionare şi testate periodic.
    9. Pardoseli, pereţi şi tavane
    9.1. Locurile accesibile lucrătorilor trebuie sa nu fie alunecoase, ci antiderapante sau sa fie prevăzute cu dispozitive impotriva caderii şi, în măsura în care este posibil, sa nu aibă obstacole.
    9.2. Locurile de munca în care se găsesc posturi de lucru trebuie sa fie suficient izolate din punct de vedere fonic şi termic, ţinându-se seama de sarcinile şi activitatea fizica a lucrătorilor.
    9.3. Suprafeţele pardoselilor, pereţilor şi tavanelor trebuie sa poată fi curatate şi renovate pentru a crea condiţii de igiena corespunzătoare.
    10. Usi
    10.1. Uşile trebuie întotdeauna sa poată fi deschise din interior, fără echipament special. Când locurile de munca sunt ocupate, uşile trebuie sa poată fi deschise de ambele părţi.
    10.2. Uşile, în special uşile culisante, dacă acestea sunt necesare, trebuie sa funcţioneze cat mai sigur pentru lucrători, în special pe vreme rea sau pe furtuna pe mare.
    11. Cai de circulaţie - zone de pericol
    11.1. Căile de trecere, tambuchiurile, părţile exterioare ale puntilor şi, în general, toate căile de circulaţie trebuie prevăzute cu balustrade, cu saula "ţin-te bine" şi atarnator de gruie sau cu alte mijloace care sa asigure securitatea lucrătorilor în timpul activităţilor care se executa la bord.
    11.2. Dacă exista riscul caderii unui lucrator în deschiderea puntii sau de pe o punte pe alta, trebuie asigurata o protecţie adecvată acolo unde este posibil. Când aceasta protecţie este asigurata cu balustrade, înălţimea acestora va fi de cel puţin un metru.
    11.3. Accesul la instalaţiile de pe punte în vederea utilizării sau întreţinerii instalaţiilor trebuie sa garanteze securitatea lucrătorilor. Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protecţie similare, cu o înălţime corespunzătoare pentru a impiedica căderea.
    11.4. Parapetii şi alte mijloace de protecţie impotriva caderii peste bord trebuie sa fie menţinute în stare buna. În parapeti trebuie prevăzute saborduri de furtuna sau alte dispozitive similare pentru scurgerea rapida a apei.
    11.5. La navele de pescuit prevăzute cu rampa în pupa, partea superioară trebuie sa aibă o usa sau un alt mijloc care sa împiedice accesul şi care sa fie de aceeaşi înălţime cu parapetul sau cu alte mijloace adiacente pentru a proteja lucrătorii impotriva riscurilor de a cădea pe rampa. Aceasta usa sau orice alt dispozitiv trebuie sa fie uşor de deschis şi de închis, de preferinta prin comanda la distanta, şi nu trebuie deschisă decât pentru întinderea şi strângerea plasei.
    12. Amenajarea posturilor de lucru
    12.1. Zonele de lucru trebuie degajate şi, în măsura în care este posibil, ferite de apele marii şi trebuie sa ofere o protecţie adecvată impotriva caderii lucrătorilor pe vas sau peste bord. Zonele de prelucrare a pestelui trebuie sa fie suficient de spatioase, atât ca înălţime, cat şi ca suprafata.
    12.2. Când motoarele sunt controlate din compartimentul motoarelor, controlul trebuie făcut dintr-o zona separată, izolata fonic şi termic de compartimentul motoarelor şi accesibila fără a-l traversa. Puntea de comanda este considerată zona care satisface cerinţele prevăzute la primul paragraf.
    12.3. Comenzile echipamentelor de tracţiune trebuie instalate într-o zona suficient de mare pentru a permite operatorilor sa lucreze comod. În plus, echipamentele de tracţiune trebuie prevăzute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgenta, inclusiv dispozitive de oprire de urgenta.
    12.4. Operatorul comenzilor echipamentelor de tracţiune trebuie sa aibă în câmpul vizual atât echipamentele, cat şi oamenii la lucru. Când echipamentele de tracţiune sunt comandate de pe punte, operatorul trebuie sa aibă, de asemenea, o vedere clara a oamenilor la lucru fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunzătoare.
    12.5. Un sistem de comunicaţii fiabil trebuie utilizat între puntea de comanda şi puntea de lucru.
    12.6. Trebuie întotdeauna dat dovada de vigilenta, iar echipajul trebuie avertizat de pericolul iminent al marii agitate în timpul pescuitului sau al altor lucrări efectuate pe punte.
    12.7. Contactul cu franghiile, odgoanele şi piesele mobile ale echipamentelor trebuie sa fie redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protecţie.
    12.8. Trebuie sa fie instalate sisteme de control al maselor în deplasare şi în special al plaselor de pescuit:
    a) dispozitive de blocaj al panourilor divergenţe;
    b) dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.
    13. Încăperi de locuit
    13.1. Localizarea, structura, izolarea fonica şi termica şi amplasamentul spaţiilor şi încăperilor de locuit ale lucrătorilor, dacă exista, precum şi mijloacele de acces la acestea trebuie sa fie de asa natura încât sa asigure o protecţie adecvată impotriva intemperiilor şi a marii, vibratiilor, zgomotului şi mirosurilor neplacute care pot emana din alte încăperi şi pot deranja lucrătorii în timpul odihnei.
    13.2. Când conceptia, dimensiunile şi/sau specificul navei permit acest lucru, încăperile de locuit ale lucrătorilor trebuie amplasate astfel încât sa minimalizeze efectele miscarilor şi acceleratiilor.
    13.3. Trebuie sa se ia pe cat posibil măsuri de protecţie a nefumatorilor impotriva disconfortului creat de fumul de tigara.
    13.4. Încăperile de locuit ale lucrătorilor trebuie sa fie corect aerisite pentru a garanta un aport permanent de aer proaspăt şi a impiedica condensul.
    În încăperile de locuit trebuie prevăzut un iluminat corespunzător care sa implice:
    a) un iluminat general normal adecvat;
    b) un iluminat general atenuat, pentru a nu deranja lucrătorii care se odihnesc;
    c) un iluminat individual în fiecare cabina sau încăpere de locuit.
    13.5. Bucataria şi sala de mese, acolo unde exista, trebuie sa aibă dimensiuni adecvate, sa fie bine iluminate, aerisite şi uşor de curatat. Trebuie prevăzute frigidere şi alte mijloace de conservare a alimentelor la temperatura joasa.
    14. Echipamente sanitare
    14.1. Pe navele cu încăperi de locuit, dusurile alimentate cu apa curenta calda şi rece, lavabourile şi grupurile sanitare trebuie sa fie convenabil echipate şi instalate, iar încăperile respective, bine aerisite.
    14.2. Fiecare lucrator trebuie sa aibă la dispoziţie un spaţiu în care sa isi aseze îmbrăcămintea.
    15. Prim ajutor
    Toate navele trebuie sa dispună de materiale de prim ajutor în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care transpun anexa II a Directivei 92/29/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale la bordul navelor.
    16. Scări şi pasarele de imbarcare
    Trebuie sa existe o scara, o pasarela de imbarcare sau un alt dispozitiv similar care sa asigure accesul corespunzător la bord.
    17. Zgomot
    Trebuie luate toate măsurile tehnice adecvate pentru ca nivelul sonor de la locurile de munca şi în încăperile de locuit sa fie redus pe cat posibil, ţinându-se seama de dimensiunea navei.    ANEXA 2                       CERINŢE MINIME
        de securitate şi sănătate pentru navele de pescuit existente    Observatie preliminară
    Obligaţiile stabilite în prezenta anexa se aplica în măsura în care caracteristicile structurale ale navei existente permit, de fiecare data când caracteristicile locului de munca, activitatea, circumstanţele sau existenta unui risc la bordul unei nave de pescuit existente necesita acest lucru.
    1. Navigabilitate şi stabilitate
    1.1. Nava trebuie menţinută în stare buna de navigabilitate şi dotată cu echipament care sa fie corespunzător destinaţiei şi utilizării sale.
    1.2. Informaţiile privind caracteristicile de stabilitate a navei, atunci când acestea exista, trebuie sa fie disponibile la bord şi accesibile oamenilor/personalului de cart.
    1.3. Toate navele trebuie sa-şi păstreze stabilitatea intactă în condiţiile de exploatare prevăzute.
    1.4. Comandantul trebuie sa ia măsurile necesare pentru a menţine nava în stare de stabilitate intactă.
    1.5. Instrucţiunile referitoare la stabilitatea navei trebuie sa fie respectate cu rigurozitate.
    2. Instalatia mecanică şi electrica
    2.1. Instalatia electrica trebuie sa fie proiectata şi realizată astfel încât sa nu reprezinte un pericol şi sa asigure:
    a) protecţia echipajului şi a navei impotriva riscurilor electrice;
    b) buna funcţionare, fără sa se recurgă la o sursa de energie de avarie, a tuturor echipamentelor necesare pentru a menţine nava în condiţii normale de exploatare şi de locuire corespunzătoare;
    c) funcţionarea, în situaţii de urgenta, a aparatelor electrice esenţiale pentru securitate.
    2.2. Trebuie prevăzută o sursa de energie electrica de avarie. Cu excepţia navelor deschise, aceasta sursa trebuie sa fie situata în afară sălii maşinilor şi, în toate cazurile, trebuie sa fie realizată astfel încât sa asigure, în caz de incendiu sau de defectiune a instalaţiei electrice principale, funcţionarea simultană, pe o perioada de cel puţin trei ore, a:
    a) sistemului de comunicaţii intern, a detectoarelor de incendiu şi a semnalelor necesare în caz de urgenta;
    b) luminilor de navigaţie şi a iluminatului de avarie;
    c) sistemului de radiocomunicatii;
    d) pompei de incendiu de avarie, dacă nava este echipata cu aceasta.
    2.3. Când sursa de energie electrica de avarie este un acumulator şi când sursa de energie electrica principala este defecta, acumulatorul trebuie sa fie conectat în mod automat la tabloul de distribuţie a energiei electrice de avarie şi trebuie sa asigure alimentarea neîntreruptă timp de trei ore a sistemelor menţionate la pct. 2.2 lit. a), b) şi c).
    2.4. Tabloul principal de distribuţie a electricitatii şi tabloul de avarie trebuie, în măsura în care este posibil, sa fie instalate astfel încât sa nu fie expuse simultan la apa şi la foc.
    2.5. Tablourile trebuie prevăzute cu indicaţii clare; tablourile de sigurante şi portsigurantele trebuie controlate periodic pentru a se asigura ca se folosesc sigurante calibrate corect.
    2.6. Compartimentele în care sunt amplasate acumulatoarele electrice trebuie sa fie ventilate corespunzător.
    2.7. Instalaţiile electronice de navigaţie trebuie sa fie bine întreţinute şi testate frecvent.
    2.8. Toate echipamentele de ridicat trebuie sa fie testate şi verificate periodic.
    2.9. Toate piesele echipamentelor de tracţiune, de ridicat, precum şi alte echipamente de acest tip trebuie menţinute în stare corespunzătoare de funcţionare.
    2.10. Când exista la bord instalaţii de răcire şi sisteme cu aer comprimat, acestea trebuie sa fie bine întreţinute şi verificate periodic.
    2.11. Cuptoarele şi aparatele casnice care utilizează gaze grele trebuie folosite numai în încăperi bine ventilate, iar acumularile periculoase de gaze trebuie evitate cu grija.
    2.12. Buteliile metalice care conţin gaze inflamabile şi alte gaze periculoase trebuie sa fie marcate clar, precizându-li-se conţinutul, şi sa fie aranjate pe punti deschise.
    2.13. Toate supapele, regulatoarele de presiune şi conductele care pleacă de la butelii trebuie sa fie protejate impotriva deteriorarii.
    3. Instalatie de radiocomunicatii
    Instalatia de radiocomunicatii trebuie sa permită în orice moment stabilirea legăturii cu cel puţin o statie de pe uscat, ţinându-se seama de condiţiile normale de propagare a undelor radioelectrice.
    4. Cai şi iesiri de evacuare
    4.1. Pentru a permite evacuarea de către lucrători a locurilor de munca şi a încăperilor de locuit rapid şi în condiţii de securitate maxima, căile şi ieşirile care pot fi utilizate ca iesiri şi cai de evacuare trebuie sa fie totdeauna degajate şi uşor accesibile şi sa conducă pe cat posibil direct la puntea deschisă sau cu o zona de securitate şi, de aici, către ambarcatiunile de salvare.
    4.2. Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor şi iesirilor care pot fi utilizate ca iesiri şi cai de evacuare trebuie adaptate la utilizarea, la echipamentul şi la dimensiunile locurilor de munca şi a încăperilor de locuit şi la numărul maxim posibil de persoane prezente.
    4.3. Ieşirile care pot fi utilizate ca iesiri şi cai de evacuare şi care sunt închise trebuie sa poată fi uşor şi imediat deschise de către lucrători sau de către echipele de salvare, în caz de urgenta.
    4.4. Căile şi ieşirile de evacuare trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca. Aceste semnalizari trebuie sa fie plasate în locuri corespunzătoare şi sa fie durabile.
    4.5. Căile, mijloacele de evacuare şi ieşirile de evacuare care necesita iluminat artificial trebuie sa fie prevăzute cu iluminat de avarie de intensitate suficienta, în cazul unei întreruperi a alimentarii cu energie electrica.
    5. Detectarea şi stingerea incendiilor
    5.1. În funcţie de dimensiunile şi de folosirea navei, de echipamentele existente, de caracteristicile fizice şi chimice ale substanţelor existente, precum şi de numărul maxim posibil de persoane prezente, încăperile de locuit, locurile de munca închise, inclusiv încăperile de maşini, precum şi cala de peste, dacă e necesar, trebuie sa fie echipate cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, în măsura în care este nevoie, cu detectoare de incendiu şi cu sisteme de alarma.
    5.2. Materialul de stingere a incendiului trebuie sa se găsească întotdeauna la locul special amenajat pentru aceasta, sa fie menţinut în stare buna şi sa poată fi utilizat imediat.
    5.3. Lucrătorii trebuie sa cunoască bine amplasamentul echipamentului de stingere a incendiului, funcţionarea şi utilizarea sa.
    5.4. Prezenta extinctoarelor şi a celorlalte echipamente portabile de stingere a incendiului trebuie verificata înainte de plecarea navei.
    5.5. Echipamentele manuale de stingere a incendiilor trebuie sa fie uşor accesibile şi uşor de manipulat şi sa fie marcate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 971/2006. Aceste marcaje trebuie sa fie durabile şi aplicate în locuri corespunzătoare.
    5.6. Sistemele de detectare şi de alarmare a incendiului trebuie sa fie testate periodic şi menţinute în stare buna de funcţionare.
    5.7. Exerciţiile de stingere a incendiilor trebuie sa fie efectuate în mod periodic.
    6. Ventilarea locurilor de munca închise
    6.1. Trebuie luate măsuri pentru ca în locurile de munca închise sa existe suficient aer proaspăt, în funcţie de metodele de munca şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor.
    6.2. Dacă se foloseşte o instalatie de ventilaţie mecanică, aceasta trebuie sa fie pastrata în stare buna.
    7. Temperatura în încăperi
    7.1. Temperatura în încăperile de lucru trebuie sa fie adecvată organismului uman în timpul lucrului, în funcţie de metodele de lucru aplicate, de cerinţele fizice impuse lucrătorilor şi de condiţiile meteorologice specifice zonei sau care pot aparea în regiunea unde operează nava.
    7.2. Temperatura în încăperile de locuit, grupuri sanitare, cantine şi în încăperile de prim ajutor, dacă aceste încăperi exista, trebuie sa fie conformă destinaţiei specifice acestor încăperi.
    8. Iluminat natural şi artificial al locurilor de munca
    8.1. În măsura în care este posibil, locurile de munca trebuie sa dispună de lumina naturala suficienta şi sa fie echipate cu dispozitive care sa permită un iluminat artificial corespunzător condiţiilor de pescuit, fără sa pună în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi navigaţia altor nave.
    8.2. Instalaţiile de iluminat ale încăperilor de lucru, scarilor şi culoarelor trebuie sa fie plasate astfel încât tipul de iluminat prevăzut sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători sau sa împiedice navigaţia navei.
    8.3. Locurile de munca în care lucrătorii sunt expusi riscurilor, în caz de întrerupere a alimentarii cu energie electrica, trebuie sa fie prevăzute cu un iluminat de siguranta de intensitate suficienta.
    8.4. Luminile de avarie trebuie menţinute în stare corespunzătoare de funcţionare şi testate periodic.
    9. Pardoseli, pereţi şi tavane
    9.1. Locurile accesibile lucrătorilor trebuie sa fie nealunecoase şi antiderapante sau sa fie prevăzute cu dispozitive impotriva caderii şi, în măsura în care este posibil, sa fie degajate.
    9.2. În măsura în care este posibil, locurile unde sunt instalate posturi de lucru trebuie sa fie suficient izolate din punct de vedere fonic şi termic, în funcţie de sarcinile şi activitatea fizica a lucrătorilor.
    9.3. Suprafeţele pardoselilor, pereţilor şi tavanelor din încăperi trebuie sa poată fi curatate şi renovate pentru a se obţine condiţii de igiena corespunzătoare.
    10. Usi
    10.1. Uşile trebuie întotdeauna sa poată fi deschise din interior, fără echipament special.
    Când locurile de munca sunt ocupate, uşile trebuie sa poată fi deschise de ambele părţi.
    10.2. Uşile, în special uşile culisante, când acestea sunt necesare, trebuie sa funcţioneze în condiţii de siguranta pentru lucrători, în special pe timp nefavorabil sau pe furtuna pe mare.
    11. Cai de circulaţie - zone de pericol
    11.1. Căile de trecere, tambuchiurile, părţile exterioare ale puntilor şi, în general, toate căile de circulaţie trebuie sa fie prevăzute cu balustrade, saula "ţin-te bine" şi atarnator de gruie sau cu alte mijloace care sa asigure securitatea lucrătorilor în timpul activităţilor care se executa la bord.
    11.2. Dacă exista riscul caderii unui lucrator în deschiderea puntii sau de pe o punte pe alta, se va asigura o protecţie adecvată acolo unde este posibil.
    11.3. Accesul la instalaţiile de pe punte în vederea utilizării şi întreţinerii instalaţiilor trebuie sa garanteze securitatea lucrătorilor. Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protecţie similare, cu o înălţime corespunzătoare, pentru a impiedica căderea.
    11.4. Parapetii şi alte mijloace de protecţie impotriva caderii peste bord trebuie sa fie menţinute în stare buna. În parapeti trebuie prevăzute saborduri de furtuna sau alte dispozitive similare pentru scurgerea rapida a apei.
    11.5. La navele de pescuit prevăzute cu rampa în pupa, partea superioară trebuie sa aibă o usa sau un alt mijloc care sa oprească accesul şi care sa fie de aceeaşi înălţime cu parapetul sau cu alte mijloace adiacente pentru a proteja lucrătorii impotriva riscurilor de a cădea în rampa. Aceasta usa sau orice alt dispozitiv trebuie sa fie uşor de deschis şi de închis şi nu trebuie deschise decât pentru întinderea şi strângerea plasei.
    12. Amenajarea posturilor de lucru
    12.1. Zonele de lucru trebuie sa fie degajate şi, în măsura în care este posibil, ferite de apele marii şi sa ofere o protecţie adecvată impotriva caderii lucrătorilor pe vas sau peste bord. Zonele de prelucrare a pestelui trebuie sa fie suficient de spatioase atât ca înălţime, cat şi ca suprafata.
    12.2. Când controlul motoarelor este efectuat din compartimentul motoarelor, acesta trebuie făcut dintr-o zona separată, izolata fonic şi termic de acest compartiment şi accesibila fără a-l traversa. Puntea de comanda este considerată ca o încăpere care satisface exigenţele prevăzute la primul paragraf.
    12.3. Comenzile echipamentelor de tracţiune trebuie instalate într-o zona suficient de mare pentru a permite operatorilor sa lucreze comod. În plus, echipamentele de tracţiune trebuie prevăzute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgenta, inclusiv dispozitive de oprire de urgenta.
    12.4. Operatorul comenzilor echipamentelor de tracţiune trebuie sa aibă în câmpul vizual atât echipamentele, cat şi oamenii la lucru. Când echipamentele de tracţiune sunt comandate de la pasarela, operatorul trebuie sa aibă, de asemenea, o vedere clara a oamenilor la lucru fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunzătoare.
    12.5. Între puntea de comanda şi puntea de lucru trebuie utilizat un sistem de comunicaţii fiabil.
    12.6. Trebuie păstrat un grad ridicat de vigilenta, iar echipajul trebuie avertizat de pericolul iminent al marii agitate în timpul pescuitului sau al altor lucrări efectuate pe punte.
    12.7. Contactul cu franghiile, odgoanele şi piesele mobile ale echipamentelor trebuie sa fie redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protecţie.
    12.8. Trebuie sa fie instalate sisteme de control al maselor în deplasare, în special pe vasele de pescuit:
    a) dispozitive de blocaj al panourilor divergenţe;
    b) dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.
    13. Încăperi de locuit
    13.1. În încăperile de locuit ale lucrătorilor, dacă acestea exista, trebuie minimizate zgomotul, vibratiile, efectele miscarilor şi ale acceleratiilor, precum şi mirosurile neplacute care emana din alte încăperi. În încăperile de locuit trebuie sa fie instalat un iluminat corespunzător.
    13.2. Bucataria şi sala de mese, dacă exista, trebuie sa aibă dimensiuni corespunzătoare, sa fie bine iluminate şi ventilate şi uşor de curatat. Trebuie sa fie prevăzute frigidere şi alte mijloace de conservare a alimentelor la temperatura scăzută.
    14. Echipamente sanitare
    Pe navele care au încăperi de locuit trebuie sa fie instalate toalete, chiuvete şi, dacă este posibil, un dus, iar încăperile respective trebuie sa fie ventilate.
    15. Prim ajutor
    Toate navele trebuie sa dispună de materiale de prim ajutor, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenta medicală la bordul navelor.
    16. Scări şi pasarele de imbarcare
    Trebuie sa existe o scara, o pasarela de imbarcare sau un alt dispozitiv similar care sa asigure accesul corespunzător la bord.    ANEXA 3                         CERINŢE MINIME
    de securitate şi sănătate privind echipamentul de salvare
                        şi supravietuire    Observatie preliminară
    Obligaţiile stabilite în prezenta anexa se aplica de fiecare data când caracteristicile locului de munca, activitatea, circumstanţele sau un risc la bordul unei nave necesita/impun acest lucru.
    1. Navele trebuie sa dispună de echipament adecvat de salvare şi supravietuire şi de echipament adecvat care sa permită scoaterea lucrătorilor din apa, precum şi de echipament radio, în special o radiobaliza de localizare a catastrofelor, echipata cu un dispozitiv de declansare hidrostatica, în funcţie de numărul de persoane imbarcate şi de zona în care operează nava.
    2. Tot echipamentul de salvare şi supravietuire trebuie păstrat la locul indicat pentru acesta, în buna stare de funcţionare şi pregătit pentru utilizare imediata. Acest echipament trebuie controlat de către lucrători înainte de plecarea navei şi în timpul navigaţiei.
    3. Echipamentul de salvare şi supravietuire trebuie verificat la intervale regulate.
    4. Toţi lucrătorii trebuie sa fie instruiti corespunzător, anticipandu-se toate situaţiile de urgenta.
    5. Dacă lungimea navei este mai mare de 45 m ori dacă echipajul este format din 5 sau mai mulţi lucrători, trebuie sa existe o lista cu instrucţiuni de supravietuire care sa precizeze rolul fiecărui lucrator în caz de urgenta.
    6. În fiecare luna trebuie sa aibă loc o adunare a lucrătorilor în vederea efectuării unui exerciţiu de salvare în port şi/sau pe mare. Aceste exercitii trebuie sa asigure lucrătorilor o stapanire perfecta a operaţiunilor pe care le au de efectuat şi pe care le-au exersat în vederea manevrarii şi functionarii echipamentului de salvare şi supravietuire.
    7. Lucrătorii trebuie sa fie instruiti cu privire la instalarea şi funcţionarea echipamentului radio portabil, dacă acesta exista.
    ANEXA 4                       CERINŢE MINIME
    de securitate şi sănătate privind echipamentele individuale
                       de protecţie    Observatie preliminară
    Obligaţiile stabilite în prezenta anexa se aplica de fiecare data când caracteristicile locului de munca, activitatea, circumstanţele sau un risc la bordul navei necesita acest lucru.
    1. În cazul în care nu este posibil sa se excludă sau sa se limiteze suficient riscurile pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor prin mijloace colective sau tehnice de protecţie, trebuie prevăzut un echipament individual de protecţie.
    2. Echipamentul individual de protecţie purtat ca îmbrăcăminte sau peste aceasta trebuie sa fie viu colorat, în contrast puternic cu mediul marin, şi sa fie vizibil.
                            ____________