Mercredi, Février 01, 2023
Română (România)English (United Kingdom)Francais (France)Spanish(Espana)
Photo ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*actualizată*)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*actualizată*)
privind circulaţia pe drumurile publice
(intra în vigoare la data de 20 septembrie 2006*)
EMITENT:     GUVERNUL


---------------
    *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt incluzând modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 85 din 23 ianuarie 2003; ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004; LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006; RECTIFICAREA nr. 49 din 8 martie 2006 şi se va aplica începând cu data de 20 septembrie 2006.
    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,    Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.    CAP. I
    Dispoziţii generale    ART. 1
    (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranta a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cat şi a mediului.
    (3) Autoritatea competenta în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind iniţierea şi avizarea unor reglementări, precum şi aplicarea şi exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General al Poliţiei Romane.
    (4) Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după caz, de către autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Romane şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
    (5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenta se aplica tuturor participanţilor la trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe drumurile publice, precum şi în domeniul protecţiei mediului.
-------------
    Art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 2
    Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice se fac de către poliţia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane, care are obligaţia sa ia măsurile legale în cazul în care constata încălcări ale acestora.
-------------
    Art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 3
    Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontiera şi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementărilor instituite pentru acele zone.
    ART. 4
    Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publica şi siguranta nationala se efectuează de către poliţia rutiera, precum şi de personalul desemnat de către aceste instituţii.
-------------
    Art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 5
    (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competentelor ce îi revin, cu avizul poliţiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, şi sa le menţină în stare corespunzătoare.
    (2) Administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat sa semnalizeze corespunzător, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stanjeneste sau pune în pericol siguranta circulaţiei, şi sa ia toate măsurile de inlaturare a acestuia.
    (3) Autorităţile publice locale sunt obligate sa amenajeze staţiile mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul poliţiei rutiere.
    (4) Se interzic amplasarea construcţiilor de orice fel şi practicarea actelor de comerţ pe trotuar sau pe acostament, în parcarile amenajate sau pe partea carosabilă, în condiţiile în care aceste construcţii ar afecta siguranta circulaţiei pietonilor şi vehiculelor.
    (5) În perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spaţii:
    a) de asteptare pentru călători;
    b) pentru comercializarea legitimatiilor de călătorie.
    (6) În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzătoare a acestuia, precum şi a obstacolelor ori lucrărilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, în condiţiile legii.
    (7) Orice măsura de restrictie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu avizul poliţiei rutiere.
    (8) Prin excepţie de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, poliţia rutiera poate dispune, fără acordul administratorului drumului public, măsuri temporare de restrictie a circulaţiei pe drumurile publice.
    (9) În scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranta a circulaţiei pe drumurile publice, poliţia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, după caz, desfiinţarea de amenajări rutiere.
-------------
    Art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 6
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenta, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:
    1. acordare a prioritatii - obligaţia oricărui participant la trafic de a nu isi continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, dacă prin acestea îi obliga pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere sa isi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori sa oprească;
    2. acostament - fasia laterala cuprinsă între limita partii carosabile şi marginea platformei drumului;
    3. amenajări rutiere - totalitatea construcţiilor, dispozitivelor şi oricăror mijloace tehnice, altele decât cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public în scopul asigurării securităţii rutiere;
    4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca o unitate;
    5. autostrada - drumul naţional de mare capacitate şi viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveşte proprietăţii riverane, prevăzut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, în mod excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puţin doua benzi de circulaţie pe sens şi banda de urgenta, intersectii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;
    6. autovehicul - vehiculul echipat cu motor în scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole şi forestiere, precum şi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;
    7. banda de circulaţie - subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o latime corespunzătoare pentru circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;
    8. banda de urgenta - subdiviziunea longitudinala suplimentară, situata la extremitatea din partea dreapta a autostrazii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv stationarii autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenta;
    9. banda reversibila - banda de circulaţie, marcata şi semnalizata, situata lângă axa drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de intensitatea traficului;
    10. bicicleta - vehiculul prevăzut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;
    11. coloana oficială - unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public şi sunt însoţite de unul sau mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere, care au în funcţiune semnale speciale de avertizare sonore şi luminoase de culoare roşie;
    12. conducător - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracţiune, animale izolate sau în turma, de povara ori de calarie;
    13. conducător de autovehicul sau tramvai, atestat profesional - persoana fizica posesoare a unui permis de conducere şi a unui certificat de atestare profesională, care conduce un autovehicul de o anumită categorie, cu sau fără remorca, pentru transportul de mărfuri, persoane sau alte servicii;
    14. drum public - orice cale de comunicaţie terestra, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;
    15. instituţii medicale autorizate - unităţile sanitare specializate, cu personal calificat şi dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvai;
    16. intersectie - orice incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spaţiile formate de acestea;
    17. localitate - catunul, satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrari şi iesiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
    18. masa totală maxima autorizata - masa maxima a unui vehicul încărcat, declarata admisibilă în urma omologării de către autoritatea competenta;
    19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeşte consumul de produse ori substanţe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta în aerul expirat a alcoolului;
    20. mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic - dispozitivul care stabileşte concentratia de alcool în aerul expirat ori destinat masurarii vitezei sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulaţie;
    21. moped - vehiculul cu doua, trei sau patru roti, a cărui viteza maxima prin construcţie nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere interna ori, după caz, electric, a cărui putere nominală este de cel mult 4 kW;
    22. motocicleta - autovehiculul cu doua roti, cu sau fără atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cmc şi/sau a cărui viteza maxima, prin construcţie, depăşeşte 45 km/h;
    23. parte carosabilă - porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zona despartitoare sau prin diferenţa de nivel;
    24. participant la trafic - persoana fizica ce utilizează, la un moment dat, drumul public;
    25. pista pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separată de drum, special amenajată, semnalizata şi marcata corespunzător, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi mopedelor;
    26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalţi participanţi la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile legale privind circulaţia pe drumurile publice;
    27. remorca - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;
    28. remorca uşoară - remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;
    29. semiremorca - remorca a carei masa totală maxima autorizata este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor;
    30. tractor - vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a impinge anumite utilaje sau remorci folosite în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public;
    31. tractor rutier - tractorul pe roti, cu cel puţin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum şi pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri şi care se deplaseaza, de regula, pe drumul public;
    32. trecere la nivel - incrucisarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;
    33. trotuar - spaţiul longitudinal situat în partea laterala a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţa sau fără diferenţa de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;
    34. deţinător - persoana fizica sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;
    35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
    36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite - vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăşeşte masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în reglementările legale;
    37. vehicul în circulaţie internationala sau în trafic internaţional - vehiculul care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin o frontiera de stat;
    38. zona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protecţie şi zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;
    39. zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
    40. zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale.
-------------
    Art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    CAP. II
    Vehiculele    SECŢIUNEA 1
    Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora
--------------
    Titlul Secţiunii 1 a Cap. II este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 7
    Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespundă normelor tehnice privind siguranta circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei.
--------------
    Art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 8
    Abrogat.
--------------
    Art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 8^1
    Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele şi tramvaiele trebuie sa fie dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante şi stingatoare de incendiu, omologate.
--------------
    Art. 8^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 9
    (1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele, mopedele, remorcile şi tramvaiele trebuie sa fie omologate în condiţiile legii.
    (2) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulaţie fără a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei Romane*), care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata în condiţiile legii.
    (4) Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate se supun inspecţiei tehnice periodice.
    (5) Inspecţia tehnica periodică se efectuează în staţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare.
    (6) Pentru autovehiculele aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publica şi siguranta nationala, inspecţia tehnica periodică se poate efectua şi în staţii proprii, autorizate potrivit legii.
--------------
    Art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    *) Alin. (2) al art. 9 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006.    ART. 10
    (1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie.
    (2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de către poliţia rutiera, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutiera, împreună cu instituţiile abilitate de lege.
--------------
    Art. 10 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor
---------------
    Titlul Secţiunii a 2-a a Cap. II este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 11
    (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligaţi sa le inmatriculeze sau sa le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale.
    (2) La înmatriculare, proprietarii vehiculelor sau deţinătorii mandatati ai acestora, cu excepţia vehiculelor noi, trebuie sa facă dovada certificării autenticitatii sau a identificarii acestora de către autoritatea competenta, în condiţiile legii, după caz, precum şi atestarea faptului ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din ţara sau din străinătate*).
    (3) Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv.
--------------
    Art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    *) Alin. (2) al art. 11 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006.    ART. 12
    (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau impinse cu mana şi a bicicletelor, trebuie sa fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi sa poarte placute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare.
    (2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute prin regulament.
--------------
    Art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 13
    (1) Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competenta în a carei raza teritorială proprietarii isi au domiciliul, resedinta ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare.
    (2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cele ale Serviciului Roman de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii şi pot, după caz, sa fie înmatriculate în condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) Pana la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competenta.
    (4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se pot elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru proba, în condiţiile stabilite prin regulament.
    (5) Evidenta vehiculelor înmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza căreia proprietarul isi are domiciliul, resedinta sau sediul.
-------------
    Alin. (3) al art. 13 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
    Art. 13 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 14
    (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculele cu tracţiune animala se înregistrează de către consiliile locale, care ţin şi evidenta acestora.
    (2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum şi cele care nu se supun inspecţiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
------------
    Art. 14 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 15
    Abrogat.
------------
    Art. 15 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 16
    (1) Autoritatea care efectuează înmatricularea unui autovehicul sau a unei remorci eliberează proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de înmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum şi placute cu numărul de înmatriculare. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare a deţinătorului mandatat.
    (2) Autovehiculele se încadrează în una din următoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori în una din subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, în categoria Tv, în condiţiile stabilite în regulament.
    (3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate şi placute cu numere de înregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.
    (4) Forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate placute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competenta ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum şi în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reţinut, iar dovada inlocuitoare a acestuia este eliberata fără drept de circulaţie sau termenul de valabilitate a expirat.
------------
    Art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 17
    Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constata ca au fost incalcate normele legale referitoare la aceste operaţiuni.
------------
    Art. 17 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 18
    (1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, în următoarele cazuri:
    a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreşte retragerea din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitarii acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;
    b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrarii vehiculului;
    c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condiţiile legii;
    d) la schimbarea domiciliului, a reşedinţei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei autorităţi decât cea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea;
    e) la scoaterea definitiva din România a vehiculului respectiv.
    (2) Radierea din evidenta a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate face în baza hotărârii instanţei de judecata, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.
    (3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.
    (4) Vehiculele declarate, prin decizie a autorităţii publice locale, fără proprietar sau abandonate se radiaza din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.
------------
    Art. 18 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 18^1
    În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui sau deteriorarii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competenta.
------------
    Art. 18^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 19
    Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
------------
    Art. 19 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    CAP. III
    Conducătorii de vehicule    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale    ART. 20
    (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzător şi sa aibă varsta minima de 18 ani împliniţi, cu excepţia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 şi B1, care trebuie sa aibă varsta minima de 16 ani împliniţi.
    (2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări, conducătorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevăzute în regulament.
    (3) Conducătorii de tramvaie sau vehicule care efectuează transport public de persoane, precum şi cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substanţe periculoase trebuie sa aibă varsta minima de 21 de ani împliniţi.
    (4) Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.
------------
    Art. 20 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 21
    (1) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aibă cunoştinţele şi indemanarea necesare conducerii şi sa fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.
    (2) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi psihologic, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare.
------------
    Art. 21 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 22
    (1) Examinarea medicală şi psihologică se realizează în scopul certificării stării de sănătate, a calităţilor fizice şi a aptitudinilor necesare unui conducător de autovehicul sau tramvai.
    (2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi se aproba prin ordin al ministrului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Examinarea medicală şi psihologică se realizează în vederea:
    a) aprobării prezentării la examen pentru obţinerea permisului de conducere;
    b) obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie;
    c) verificării periodice, conform reglementărilor în vigoare.
    (4) Examinarea medicală se realizează în instituţii medicale autorizate, cu obligaţia luării în evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de către medicul de familie, iar verificarea psihologică se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul instituţiilor abilitate. Lista instituţiilor medicale şi a laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileşte prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Medicul de familie, atunci când constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar în cazul în care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul isi desfăşoară activitatea.
    (6) Verificarea medicală şi psihologică se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (7) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliţia rutiera şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat aceasta măsura.
    (8) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale, la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate.
------------
    Art. 22 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Permisul de conducere    ART. 23
    (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzător categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie.
    (2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, în condiţiile stabilite prin regulament, şi persoanele care urmează un curs de pregătire practica, în vederea obţinerii permisului de conducere, numai în prezenta şi sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat în acest sens, precum şi a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege.
    (3) Pe parcursul activităţii de pregătire practica sau de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, după caz, examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează răspund pentru încălcarea de către aceasta*) a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie.
    (4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical şi psihologic şi sa facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate de unităţi autorizate, potrivit legii.
    (5) Pregătirea teoretică şi practica a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează de către profesori de legislaţie rutiera şi instructori auto atestaţi de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) Pot fi atestaţi ca profesori de legislaţie sau instructori auto pentru pregătirea practica, fără şcolarizare şi susţinerea examenului de atestare, poliţiştii rutieri cu grad de ofiţer cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi care şi-au desfăşurat activitatea neintrerupt în ultimii 10 ani în structurile poliţiei rutiere.
    (7) Poliţiştii rutieri care nu au grad de ofiţer pot fi atestaţi ca instructori auto pentru pregătirea practica, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (6).
    (8) Programa de învăţământ pe baza căreia se organizează cursuri de pregătire, precum şi metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesară obţinerea permisului de conducere, precum şi condiţiile concrete de obţinere a acestuia se stabilesc prin regulament.
    (10) Procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
------------
    Art. 23 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    *) Alin. (3) al art. 23 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006.    ART. 24
    (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competenta unde solicitantii isi au domiciliul sau resedinta.
    (2) Forma şi conţinutul permisului de conducere se stabilesc în conformitate cu convenţiile internaţionale în domeniu la care România este parte, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) În localităţile în care autoritatea competenta autorizeaza desfăşurarea cursurilor de pregătire şi susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, şi în limba minorităţii naţionale respective.
    (4) În cazul cetăţenilor străini care isi stabilesc domiciliul sau resedinta în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limba de circulaţie internationala.
    (5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a domiciliului sau a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum şi la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fără susţinerea unui nou examen, în condiţiile stabilite prin regulament.
    (6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală grava, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 103 alin. (1).
------------
    Art. 24 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 25
    (1) Pentru conducătorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obţinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulaţie.
    (2) Autovehiculele conduse de persoanele prevăzute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în condiţiile stabilite prin regulament.
------------
    Art. 25 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 26
    Abrogat.
------------
    Art. 26 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 26^1
    Proprietarii sau deţinătorii mandatati de autovehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri periculoase sunt obligaţi sa asigure testarea anuala a conducătorilor de autovehicule atestaţi profesional, în scopul însuşirii corecte şi al respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.
------------
    Art. 26^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 27
    (1) Persoanele care isi stabilesc domiciliul ori resedinta în România pot solicita obţinerea permisului de conducere la autorităţile competente pe a căror raza isi au domiciliul sau resedinta, în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (6).
    (2) Cetăţenii romani cu domiciliul în străinătate pot solicita în România obţinerea permisului de conducere la autorităţile competente pe a căror raza isi au locuinta detinuta în proprietate sau închiriată. În sensul prezentei ordonanţe de urgenta, locuinta din România a cetăţeanului roman cu domiciliul în străinătate se considera resedinta.
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie sa facă dovada ca nu sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină.
    (4) Se interzice deţinerea simultană a doua permise de conducere naţionale.
------------
    Art. 27 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 28
    Abrogat.
------------
    Art. 28 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 28^1
    Evidenta permiselor de conducere şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de către poliţia rutiera pe a carei raza titularii isi au domiciliul sau resedinta.
------------
    Art. 28^1 a fost introdus de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 29
    Abrogat.
------------
    Art. 29 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.    CAP. IV
    Semnalizarea rutiera    ART. 29^1
    (1) Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate cu regulile de circulaţie şi cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele şi indicaţiile politistului rutier care dirijeaza circulaţia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară şi semnalele conducătorilor de vehicule.
    (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi sa respecte şi semnalele politistilor de frontiera, ale indrumatorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, agenţilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, precum şi ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.
------------
    Art. 29^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 30
    (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:
    a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora;
    b) indicatoarele;
    c) marcajele;
    d) alte dispozitive speciale.
    (2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie într-un sistem unitar, se realizează şi se instaleaza astfel încât sa fie observate cu usurinta şi de la o distanta adecvată, atât pe timp de zi, cat şi pe timp de noapte, de cei cărora li se adresează şi trebuie sa fie în deplina concordanta între ele, precum şi într-o stare tehnica de funcţionare corespunzătoare.
    (3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersectii au următoarele semnificatii:
    a) semnalul de culoare verde permite trecerea;
    b) semnalul de culoare roşie interzice trecerea;
    c) semnalul de culoare galbena împreună cu cel de culoare roşie interzic trecerea.
    (4) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum şi alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se instaleaza şi se întreţin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, după caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera şi a dispozitivelor speciale se executa numai cu avizul prealabil al poliţiei rutiere.
    (5) Mijloacele de semnalizare şi presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza şi se întreţin de către administratorul fiecărui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulaţiei stabilit în nodul rutier respectiv.
    (6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi însoţite şi de dispozitive speciale de avertizare.
    (7) Se interzic:
    a) amplasarea, în zona drumului public, de construcţii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stânjenească participanţii la trafic sau sa le distraga atenţia, punând în pericol siguranta circulaţiei;
    b) lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.
------------
    Art. 30 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 31
    Participanţii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulaţie, semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile politistului rutier, precum şi semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, în următoarea ordine de prioritate:
    a) semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile politistului rutier;
    b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor, prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b);
    c) semnalizarea temporară care modifica regimul normal de desfăşurare a circulaţiei;
    d) semnalele luminoase sau sonore;
    e) indicatoarele;
    f) marcajele;
    g) regulile de circulaţie.
------------
    Art. 31 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 32
    (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificatii:
    a) lumina roşie obliga participanţii la trafic sa oprească în direcţia de mers cat mai aproape de marginea drumului;
    b) lumina albastra obliga participanţii la trafic sa acorde prioritate de trecere;
    c) lumina galbena obliga participanţii la trafic sa circule cu atentie.
    (2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
    a) pentru lumina roşie - autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor;
    b) pentru lumina albastra - autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontiera, serviciului de ambulanta sau medicina legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale care însoţesc coloane militare, unităţilor speciale ale Serviciului Roman de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Paza, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, atunci când se deplaseaza în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenta;
    c) pentru lumina galbena - autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care însoţesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, repararii ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului şi depanarii autovehiculelor rămase în pana sau avariate, precum şi tractoarele care tracteaza utilajele agricole şi tehnologice agabaritice. Inspectoratul General al Poliţiei Romane poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbena pentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) trebuie sa fie echipate şi cu mijloace speciale sonore de avertizare.
    (4) Pe autovehiculele aparţinând poliţiei şi pe cele prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanţilor la trafic.
    (5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Condiţiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.
------------
    Art. 32 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 33
    (1) Semnalizarea şi amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de către administratorul drumului respectiv şi se efectuează numai cu avizul poliţiei rutiere.
    (2) Semnalizarea lucrărilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie şi se efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul poliţiei rutiere, astfel încât aceasta sa asigure deplasarea în siguranta a tuturor participanţilor la trafic, conform reglementărilor în vigoare.
    (3) Semnalizarea şi amenajările rutiere se definesc şi se realizează în condiţiile stabilite prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.
------------
    Art. 33 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 34
    Condiţiile de circulaţie pe viaducte şi în tunele, precum şi semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.
------------
    Art. 34 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    CAP. V
    Reguli de circulaţie    SECŢIUNEA 1
    Obligaţiile participanţilor la trafic    ART. 35
    (1) Participanţii la trafic trebuie sa aibă un comportament care sa nu afecteze fluenta şi siguranta circulaţiei, sa nu pună în pericol viata sau integritatea corporală a persoanelor şi sa nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private.
    (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea politistului rutier, sa inmaneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege.
    (3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum şi identitatea conducatorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul acestuia atunci când exista indicii despre săvârşirea unei fapte de natura contravenţională sau penală.
    (4) În exercitarea atribuţiilor de dirijare a circulaţiei rutiere, poliţiştii rutieri sunt obligaţi sa poarte uniforma cu înscrisuri şi însemne distinctive.
    (5) Poliţiştii de frontiera, indrumatorii de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, agenţii căilor ferate, personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice, precum şi membrii patrulelor şcolare de circulaţie sunt obligaţi ca, pe timpul exercitării atribuţiilor, sa poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant.
    (6) Conducătorii autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligaţi sa poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când executa intervenţii la vehiculul care se afla pe partea carosabilă a drumului public.
    (7) Nevazatorii sunt obligaţi sa poarte, în deplasarea pe drumurile publice, baston de culoare alba.
------------
    Art. 35 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 36
    (1) Conducătorii de autovehicule şi persoanele care ocupa locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute în regulament.
    (2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor şi persoanele transportate pe acestea au obligaţia sa poarte casca de protecţie omologata.
    (3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceştia se afla în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere».
------------
    Art. 36 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 37
    (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritara care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare roşie şi sonore.
    (2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa reducă viteza, sa circule cat mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare şi sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritara care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra şi sonore.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil pana la trecerea vehiculelor respective.
------------
    Art. 37 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 38
    Conducătorii vehiculelor, cu excepţia celor trase sau impinse cu mana, instructorii auto atestaţi sa efectueze instruirea practica a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere precum şi examinatorul autorităţii competente, în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, sunt obligaţi sa se supună testarii aerului expirat şi/sau recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier.
------------
    Art. 38 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 39
    Proprietarul sau deţinătorul unui vehicul este obligat sa comunice poliţiei rutiere, la cererea acesteia şi în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.
------------
    Art. 39 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 40
    (1) Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de mărfuri, a căror masa totală maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum şi conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite sunt permise numai conducătorilor de autovehicule sau tramvaie atestaţi profesional de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conducerea vehiculelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Roman de Informaţii, destinate transportului de mărfuri, a căror masa totală maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum şi conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite, care executa transporturi pentru nevoile proprii ale acestor instituţii, sunt permise conducătorilor de autovehicule sau tramvaie numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste instituţii, în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada în care conducătorii auto respectivi fac parte din aceste instituţii.
    (4) Condiţiile de obţinere a certificatului de atestare profesională se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
    (5) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoţit de permisul de conducere.
------------
    Art. 40 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli pentru circulaţia vehiculelor    § 1. Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi    ART. 41
    (1) Vehiculele şi animalele, atunci când circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulaţie, cat mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere şi a regulilor de circulaţie.
    (2) Numerotarea benzilor de circulaţie pe fiecare sens se efectuează în ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului către axa acestuia. În cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra în numerotarea benzilor de circulaţie.
    (3) Dacă un drum este prevăzut cu o pista specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea, precum şi mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiva.
------------
    Art. 41 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 42
    Când circulaţia se desfăşoară pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de către conducătorii de vehicule în funcţie de intensitatea traficului şi viteza de deplasare, având obligaţia sa revină pe prima banda ori de câte ori acest lucru este posibil, dacă aceasta nu este destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane.
------------
    Art. 42 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 43
    (1) Dacă un drum este prevăzut cu o banda destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva.
    (2) Conducătorul de vehicul care circula pe banda situata lângă marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectuează transport public de persoane numai atunci când conducătorii acestora semnalizeaza intenţia de a reintra în trafic din staţiile prevăzute cu alveole şi s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun în pericol siguranta celorlalţi participanţi la trafic.
------------
    Art. 43 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    § 2. Mijloacele de avertizare folosite de conducătorii de vehicule
-------------
    Titlul paragrafului 2 al Secţiunii a 2-a din Cap. V este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 44
    (1) În circulaţia pe drumurile publice conducătorii de vehicule pot folosi, în condiţiile prevăzute de regulament, mijloacele de avertizare sonora şi luminoasa aflate în dotare şi omologate.
    (2) În circulaţia pe autostrazi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii de autovehicule sunt obligaţi sa folosească şi în timpul zilei luminile de intalnire.
    (3) Conducătorii motocicletelor şi mopedelor sunt obligaţi sa folosească luminile de intalnire pe toată durata deplasarii acestora pe drumurile publice.
    (4) În circulaţia pe drumurile publice se interzice deţinerea la vedere, montarea şi folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora şi luminoasa pe şi în alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2), precum şi deţinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna funcţionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.
    (5) Conducătorii de autovehicule pot fi avertizati de poliţia rutiera în legatura cu prezenta în trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei.
------------
    Art. 44 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    § 3. Depăşirea
    ART. 45
    (1) Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din sirul de vehicule în care s-a aflat iniţial.
    (2) Conducătorul vehiculului care se angajează în depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula în fata sau în spatele lui nu a initiat o asemenea manevra.
    (3) Atunci când prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulaţie, conducătorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul şi ca dispun de spaţiu suficient pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia sa revină după efectuarea manevrei de depasire.
    (4) Nu constituie depasire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circula pe alta banda în acelaşi sens de circulaţie.
    (5) Depăşirea se efectuează numai pe partea stanga a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stanga se depăşeşte prin partea dreapta.
    (6) Tramvaiul aflat în mers poate fi depăşit şi pe partea stanga atunci când drumul este cu sens unic sau când între sina din dreapta şi marginea trotuarului nu exista spaţiu suficient.
------------
    Art. 45 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 46
    Obligaţiile conducătorilor vehiculelor care efectuează depăşirea şi ale conducătorilor vehiculelor care sunt depasite, precum şi cazurile în care depăşirea este interzisă se stabilesc prin regulament.
------------
    Art. 46 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    § 4. Trecerea pe lângă vehiculele care circula din sens opus
    ART. 47
    Conducătorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa păstreze între vehicule o distanta laterala suficienta şi sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulaţie respective.
------------
    Art. 47 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    § 5. Viteza şi distanta dintre vehicule
    ART. 48
    (1) Conducătorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza şi sa o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât sa poată efectua orice manevra în condiţii de siguranta.
    (2) Abrogat.
--------------
    Alin. (2) al art. 48 a fost abrogat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 48^1
    (1) Limita maxima de viteza în localităţi este de 50 km/h.
    (2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A şi B*), şi limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliţiei rutiere.
    (3) Pe anumite sectoare de drum, ţinând seama de împrejurări şi de intensitatea circulaţiei, administratorul drumului, cu avizul poliţiei rutiere, poate stabili şi limite de viteza inferioare, dar nu mai puţin de 10 km/h pentru tramvaie şi de 30 km/h pentru toate autovehiculele.
    (4) Limitele maxime de viteza în afară localităţilor sunt:
    a) pe autostrazi - 130 km/h;
    b) pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) - 100 km/h;
    c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.
---------------
    Art. 48^1 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    *) Alin. (2) al art. 48^1 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006.    ART. 48^2
    (1) Vitezele maxime admise în afără localităţilor pentru categoriile şi subcategoriile de autovehicule prevăzute la art. 16 alin. (2) sunt:
    a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B şi BE;
    b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D şi DE şi subcategoriile D1 şi D1E;
    c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 şi C1E;
    d) 45 km/h, pentru tractoare şi mopede.
    (2) Viteza maxima admisă în afară localităţilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decât viteza maxima admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator.
    (3) Viteza maxima admisă pentru autovehicule cu mase şi/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h în localităţi, iar în afară localităţilor de 70 km/h.
    (4) Viteza maxima admisă în afară localităţilor pentru autovehiculele ai căror conducatori au mai puţin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practica în vederea obţinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decât viteza maxima admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.
---------------
    Art. 48^2 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 49
    Conducătorul unui vehicul care circula în spatele altuia are obligaţia de a păstra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii.
---------------
    Art. 49 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 50
    (1) Este interzisă desfăşurarea de concursuri, antrenamente ori intreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu excepţia celor autorizate de administratorul drumului respectiv şi avizate de poliţia rutiera.
    (2) Organizatorii intrecerilor autorizate sunt obligaţi sa ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranta a acestora, precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic.
    (3) În caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (2), organizatorii acestora răspund administrativ, contraventional, civil sau penal, după caz.
---------------
    Art. 50 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 51
    Autorităţile publice locale, cu autorizaţia administratorului drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tracţiune animala şi calmarii traficului, semnalizate corespunzător, în apropierea unităţilor de învăţământ, pieţelor, targurilor, spitalelor, precum şi în zonele cu risc sporit de accidente.
---------------
    Art. 51 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    § 6. Reguli referitoare la manevre
    ART. 52
    (1) Conducătorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule stationate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o alta banda de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmează sa efectueze o întoarcere ori sa meargă cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp şi sa se asigure ca o poate face fără sa perturbe circulaţia sau sa pună în pericol siguranta celorlalţi participanţi la trafic.
    (2) Semnalizarea schimbării direcţiei de mers trebuie sa fie menţinută pe intreaga durata a manevrei.
---------------
    Art. 52 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 53
    Abrogat.
---------------
    Art. 53 a fost abrogat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    § 7. Intersectii şi obligaţia de a ceda trecerea
    ART. 54
    Intersectiile sunt:
    a) cu circulaţie nedirijata;
    b) cu circulaţie dirijata. În aceasta categorie sunt incluse şi intersectiile în care circulaţia se desfăşoară în sens giratoriu.
    ART. 55
    La apropierea de o intersectie conducătorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa îi permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanţilor la trafic care au acest drept.
    ART. 56
    (1) La intersectiile cu circulaţie nedirijata, conducătorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreapta.
    (2) La intersectiile cu circulaţie dirijata prin indicatoare, semafoare sau de către politistul rutier, conducătorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia sau indicaţiile acestuia.
    (3) Pătrunderea unui vehicul într-o intersectie este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea intersectiei.
    (4) În intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula în interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmează sa pătrundă în intersectie.
-------------
    Art. 56 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 57
    În cazul vehiculelor care patrund într-o intersectie dintre un drum închis circulaţiei publice şi un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public.
-------------
    Art. 57 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 58
    (1) În intersectiile cu circulaţie nedirijata, conducătorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stanga sau când semnalizarea rutiera din acea zona stabileşte o alta regula de circulaţie.
    (2) În intersectii, conducătorii vehiculelor care virează spre stanga sunt obligaţi sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circula din partea dreapta.
    (3) În intersectiile cu circulaţie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai în cazul în care doua vehicule urmează sa se intalneasca, fiecare intrand în intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.
    (4) Când un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentară, montata la acelaşi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării prioritatii de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaţie.
-------------
    Art. 58 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    § 8. Trecerea la nivel cu calea ferată
    ART. 59
    (1) Participanţii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporită la apropierea şi traversarea liniilor de cale ferată curenta sau industriala, după caz.
    (2) La trecerea la nivel cu o cale ferată curenta, prevăzută cu bariere sau semibariere, conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa oprească în dreptul indicatorului ce obliga la oprire, dacă acestea sunt în curs de coborare ori în poziţie orizontala şi/sau semnalele sonore şi luminoase care anunta apropierea trenului sunt în funcţiune.
    (3) La trecerea la nivel cu o cale ferată industriala, semnalizata corespunzător, conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferată.
-------------
    Alin. (2) al art. 59 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    § 8^1. Autovehicule cu regim de circulaţie prioritara
-------------
    Paragraful 8^1 din Secţiunea a-2-a a Cap. V a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 59^1
    (1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b), atunci când se deplaseaza în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenta, trebuie sa aibă în funcţiune semnalele luminoase şi sonore.
    (2) Conducătorii autovehiculelor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) pot incalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată.
    (3) Când pe drumul public circulaţia este dirijata de un poliţist rutier, conducătorii autovehiculelor prevăzute la alin. (1) trebuie sa respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile acestuia.
-------------
    Art. 59^1 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 59^2
    (1) La intrarea în intersectiile unde lumina roşie a semaforului este în funcţiune ori indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 59^1 alin. (1) trebuie sa reducă viteza şi sa circule cu atentie sporită pentru evitarea producerii unor accidente de circulaţie, în caz contrar urmând sa răspundă potrivit legii.
    (2) Când doua autovehicule cu regim de circulaţie prioritara, care se deplaseaza în misiune având semnalele luminoase şi sonore în funcţiune, se apropie de o intersectie, venind din direcţii diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate.
-------------
    Art. 59^2 a fost introdus de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    § 9. Oprirea, stationarea şi parcarea
    ART. 60
    (1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare.
    (2) Nu se considera oprire:
    a) imobilizarea vehiculului atât timp cat este necesară pentru imbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulaţia pe drumul public respectiv;
    b) imobilizarea autovehiculului având o masa totală maxima autorizata de pana la 3,5 tone, atât timp cat este necesar pentru operaţiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unităţile comerciale.
    (3) Pentru autovehiculele care transporta mărfuri, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. b), administratorul drumului public împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul nopţii, în care oprirea sau stationarea este permisă pentru distribuirea mărfurilor.
    (4) Se considera parcare stationarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător.
    (5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabilă trebuie aşezat lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără atas, mopedele şi bicicletele pot fi oprite sau stationate şi câte doua, una lângă alta.
-------------
    Art. 60 este reprodus astfel cum a fost modificat pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 61
    (1) Poliţia rutiera poate dispune ridicarea şi depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabilă şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publica. Ridicarea şi depozitarea vehiculelor se realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.
    (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de către deţinătorul acestuia.
-------------
    Art. 61 este reprodus astfel cum a fost modificat pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 62
    Cazurile şi condiţiile în care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisă se stabilesc prin regulament, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenta.
-------------
    Art. 62 este reprodus astfel cum a fost modificat pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    § 9^1. Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane*)
-------------
    Paragraful 9^1 din Secţiunea a-2-a a Cap. V a fost introdus de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    *) Paragraful §9^1 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006.    ART. 62^1
    (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducătorul autovehiculului care efectuează transport de mărfuri periculoase, transport public de persoane, transport în cont propriu de persoane cu microbuze şi autobuze, transporturi agabaritice, precum şi pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, care circula în trafic intern şi internaţional.
    (2) Conducerea autovehiculelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Roman de Informaţii, destinate transportului de mărfuri a căror masa totală maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum şi conducerea vehiculelor cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depasite, care executa transporturi pentru nevoile proprii ale acestor instituţii, sunt permise conducătorilor de autovehicule numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste instituţii, în condiţiile stabilite de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada în care conducătorii auto respectivi fac parte din aceste instituţii.
    (3) Condiţiile de obţinere a certificatului de atestare profesională se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoţit de permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus.
-------------
    Art. 62^1 a fost introdus de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 62^2
    Se interzice transportul pe drumurile publice al mărfurilor şi produselor periculoase în vehicule care nu au dotările şi echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc condiţiile tehnice şi de agreere prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducătorul vehiculului nu deţine certificat A.D.R. corespunzător.
-------------
    Art. 62^2 a fost introdus de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 62^3
    (1) Autovehiculul care transporta mărfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.
    (2) Vehiculele care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşesc masa şi/sau gabaritul prevăzute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
-------------
    Art. 62^3 a fost introdus de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 62^4
    Autovehiculele cu mase şi/sau gabarite depasite, cele care transporta mărfuri sau produse periculoase, precum şi cele de însoţire trebuie sa aibă montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducătorii acestora trebuie sa le menţină în funcţiune pe toată perioada deplasarii pe drumul public.
-------------
    Art. 62^4 a fost introdus de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    SECŢIUNEA a 3-a
    Reguli pentru alţi participanţi la trafic    ART. 63
    Abrogat.
-------------
    Art. 63 a fost abrogat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 64
    (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie sa aibă varsta de cel puţin 16 ani.
    (2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie sa aibă varsta de cel puţin 14 ani.
    (3) Bicicletele şi mopedele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulaţia acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace şi dispozitive în stare de funcţionare.
-------------
    Art. 64 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 65
    (1) Sunt interzise accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animala, a animalelor de povara, de tracţiune sau de calarie, precum şi a animalelor izolate sau în turma pe drumurile naţionale, în municipii şi pe drumurile la începutul cărora exista indicatoare de interzicere a accesului.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate sa amenajeze drumuri laterale destinate circulaţiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege.
    (3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau impinse cu mana, animalele de povara, de tracţiune şi de calarie vor avea câte un conducător, iar vehiculele cu tracţiune animala vor fi echipate şi cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente, în conformitate cu prevederile regulamentului.
-------------
    Art. 65 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 66
    (1) Pietonii sunt obligaţi sa se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, în direcţia lor de mers. Când şi acostamentul lipseşte, pietonii sunt obligaţi sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile, în direcţia lor de mers.
    (2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajaţi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.
    (3) Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi, pe la coltul strazii, numai după ce s-au asigurat ca o pot face fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.
    (4) Pietonii surprinsi şi accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poarta intreaga răspundere a accidentarii lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector.
    (5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcţie specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana, precum şi cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role.
    (6) Se exceptează de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier şi persoanele care se afla pe platforma drumului public şi sunt autorizate, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, sa îndrume sau sa dirijeze circulaţia rutiera, în condiţiile stabilite prin regulament.
    (7) Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minima a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie sa fie de cel puţin un metru.
-------------
    Art. 66 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 67
    Regulile privind circulaţia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animala, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum şi de animale se stabilesc prin regulament.
-------------
    Art. 67 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    SECŢIUNEA a 4-a
    Circulaţia pe autostrazi    ART. 68
    (1) Pe autostrazi este interzisă circulaţia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite, fără autorizaţie specială de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracţiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau impinse cu mana, a bicicletelor şi mopedelor, a tractoarelor şi maşinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum şi a vehiculelor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h.
    (2) De asemenea, pe autostrazi sunt interzise invatarea conducerii unui vehicul, incercarile prototipurilor de sasiuri şi de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele şi competitiile sportive de orice fel, precum şi cortegiile.
    (3) Se interzice circulaţia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu excepţia cazurilor justificate, precum şi a autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritar.
    (4) Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se efectuează, de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii, în sensul de mers.
-------------
    Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 68 sunt reproduse astfel cum au fost modificate de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţii în caz de accident    ART. 68^1
    Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;
    b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;
    c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare;
    d) s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie.
------------
    Art. 68^1 a fost introdus de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 68^2
    (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animala, a remorcilor şi a mopedelor, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.
    (2) Poliţia rutiera dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare şi retragerea placutelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberand dovada fără drept de circulaţie.
    (3) Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute la alin. (2), poliţia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.
------------
    Art. 68^2 a fost introdus de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 69
    (1) Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat sa ia măsuri de anuntare imediata a poliţiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului şi sa nu părăsească locul faptei.
    (2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri periculoase este obligată sa anunţe de îndată poliţia şi sa apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenta 112, existent în reţelele de telefonie din România.
    (3) Este interzis oricărei persoane sa schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care cercetează accidentul.
------------
    Art. 69 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 70
    (1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla în procesul de instruire practica a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicat într-un accident de circulaţie, le este interzis consumul de alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului şi pana la testarea concentratiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.
    (2) În situaţia în care nu sunt respectate dispoziţiile alin. (1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.
------------
    Art. 70 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 71
    (1) Conducătorul de vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat sa-l scoată imediat în afară partii carosabile ori, dacă nu este posibil, sa-l deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-l corespunzător.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conducătorul de vehicul este obligat sa se prezinte imediat la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.
    (3) Dacă în accidentul de circulaţie sunt implicaţi doi sau mai mulţi conducatori ale căror vehicule avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranta circulaţiei, aceştia se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de poliţie pe raza căreia a avut loc evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare a accidentului.
------------
    Art. 71 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 72
    Proprietarul sau deţinătorul al cărui autovehicul, remorca sau tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat sa anunţe imediat poliţia pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.
------------
    Art. 72 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 73
    (1) La solicitarea Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor sau a societăţilor de asigurare, autoritatea care are în evidenta vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunica datele referitoare la acestea şi proprietarilor sau deţinătorilor acestora.
    (2) La solicitarea Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor sau a societăţilor de asigurare, poliţia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, în vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire.
------------
    Art. 73 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    SECŢIUNEA a 6-a
    Circulaţia autovehiculelor în traficul internaţional
------------
    Titlul Secţiunii a 6-a a Cap. V este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 74
    (1) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internationala, iar conducătorii lor poseda permis de conducere valabil, conform prevederilor Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980.
    (2) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în convenţia menţionată la alin. (1), dar numai în perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulaţie.
    (3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat într-un stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzute la alin. (1), trebuie sa posede şi permis de conducere internaţional.
    (4) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state, deţinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în ţara, dacă sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulaţie.
    (5) Persoanele care şi-au stabilit resedinta în România pot sa isi inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta din zona de resedinta.
    (6) Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea.
------------
    Art. 74 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 83 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 75
    (1) Persoanele care domiciliază în alte state, aflate temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la art. 74 alin. (1), sau a cărui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate.
    (2) Persoanele cu domiciliul în România care poseda permise de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere au dreptul sa conducă autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor în ţara.
    (3) Persoanele care şi-au stabilit resedinta în România pot sa isi preschimbe permisul de conducere obţinut în alt stat semnatar al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere într-unul romanesc, la autoritatea competenta din zona de resedinta.
    (4) Preschimbarea permiselor de conducere naţionale emise de autorităţile străine cu documente similare româneşti se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
------------
    Art. 75 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 84 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    CAP. VI
    Infracţiuni şi pedepse    ART. 76
    Nerespectarea dispoziţiilor privind circulaţia pe drumurile publice, care întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni, atrage răspunderea penală şi se sancţionează potrivit prezentei ordonanţe de urgenta.
------------
    Art. 76 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 85 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 77
    (1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neinmatriculat sau neinregistrat, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.
    (2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (3) Tractarea unei remorci neinmatriculate sau neinregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    (4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
------------
    Art. 77 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 86 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 78
    (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoana al carei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau al carei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda*).
    (3) Cu pedeapsa prevăzută a alin. (2) se sancţionează şi persoana care încredinţează cu ştiinţa un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care suferă de o boala psihică ori se afla sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substanţe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.
------------
    Art. 78 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 87 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    Alin. (2) al art. 78 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006.    ART. 79
    (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoana care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai şi care se afla sub influenta unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.
    (3) Substantele sau produsele stupefiante, precum şi medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii, iar lista acestora se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se afla în procesul de instruire practica a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.
    (5) Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducatorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
------------
    Art. 79 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 80
    (1) Recoltarea probelor biologice se face în instituţii medicale autorizate sau în instituţii medico-legale şi se efectuează numai în prezenta unui reprezentant al poliţiei rutiere.
    (2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei în organism de substanţe ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face în instituţiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătăţii.
    (3) Stabilirea prezentei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezentei în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de către poliţia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.
    (4) Stabilirea concentratiei de alcool în aerul expirat se face de către poliţia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.
    (5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic certificat şi depistata ca având o concentraţie de pana la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de către instituţiile medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii imbibatiei de alcool în sânge.
    (6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic certificat ca având o concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată sa se supună recoltarii probelor biologice sau testarii cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.
    (7) Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, testati în trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indica prezenta, în produsele biologice, a unor substanţe sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, li se recolteaza obligatoriu probe biologice.
------------
    Art. 80 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 89 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 81
    (1) Părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la fata locului.
    (3) Nu constituie infracţiune fapta conducatorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însuşi transporta persoanele ranite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsura sa acorde asistenta medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului.
    (4) Nu constituie infracţiunea de parasire a locului accidentului fapta conducatorului autovehiculului cu regim de circulaţie prioritara, dacă acesta anunta de îndată poliţia şi după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.
    (5) Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului, dacă victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie.
------------
    Art. 81 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 82
    (1) Fapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, pana la recoltarea probelor biologice ori pana la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic sau pana la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora în aerul expirat, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (2) Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante, după producerea accidentului de circulaţie şi pana la sosirea poliţiei la fata locului, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducatorului auto.
------------
    Alin. (1) al art. 82 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 83
    Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (5) de către medicul de familie, în cazul producerii unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de vehicul, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
------------
    Art. 83 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 92 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 84
    (1) Fapta săvârşită cu intenţie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuinţare indicatoarele, semafoarele, amenajările rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabilă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
    (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberata de autorităţile competente, de natura sa induca în eroare participanţii la trafic.
    (3) Organizarea sau participarea, în calitate de conducător de vehicul sau de animale, la intreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    (4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează blocarea cu intenţie a drumului public, dacă se pune în pericol siguranta circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic.
    (5) Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumurilor publice a unui vehicul care transporta produse sau substanţe periculoase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
------------
    Art. 84 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 93 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 85
    (1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnica ori inspecţie tehnica periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane, se pedepseşte conform legii penale.
    (2) Repararea autovehiculelor având urme de accident, fără autorizaţia eliberata de poliţie, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
------------
    Art. 85 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 94 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 86
    (1) Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public şi amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizaţie de construcţie eliberata în condiţiile legii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
    (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi persoana care nu respecta condiţiile stabilite în autorizaţia de construcţie, eliberata în condiţiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul construcţiilor amplasate în zona acestuia.
    (3) Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    (4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează şi persoana autorizata de către administratorul unui drum public sau de către executantul unei lucrări pe partea carosabilă, care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat victime omeneşti sau pagube materiale.
------------
    Art. 86 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 95 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    CAP. VII
    Răspunderea contravenţională    ART. 87
    (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenta, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amenda ca sancţiune principala şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 88 alin. (2).
    (2) Avertismentul consta în atentionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
    (3) Avertismentul se aplica în cazul în care prin încălcarea normei rutiere nu se pune în pericol siguranta circulaţiei.
    (4) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se aplica contravenientilor, persoane fizice ori juridice.
------------
    Art. 87 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 96 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 88
    (1) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplica prin acelaşi proces-verbal prin care se aplica şi sancţiunea principala a amenzii sau avertismentului.
    (2) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt următoarele:
    a) aplicarea punctelor de penalizare;
    b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;
    c) confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta ori folosite în acest scop;
    d) imobilizarea vehiculului;
    e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (4);
    f) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.
    (3) Pentru încălcarea unor norme la regimul circulaţiei, pe lângă sancţiunea principala sau, după caz, una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (2) lit. c), d) şi f), în cazurile prevăzute la art. 92 alin. (1) se aplica şi un număr de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.
    (4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti ori de inlocuitorul acestuia, pe raza căreia a fost săvârşită una dintre faptele prevăzute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3) şi art. 91^1 alin. (3), sau de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane ori de adjunctul acestuia pentru faptele constatate de poliţiştii rutieri din subordine. În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia isi are domiciliul sau, după caz, resedinta titularul permisului de conducere.
    (5) Confiscarea se dispune de către poliţia rutiera prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, odată cu aplicarea sancţiunii amenzii.
    (6) Sunt supuse confiscării:
    a) mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore deţinute, montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2) şi (3);
    b) dispozitivele care perturba funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;
    c) placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care sunt montate pe vehicule;
    d) vehiculele cu tracţiune animala, când circula pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autorităţile publice locale.
    (7) Imobilizarea unui vehicul consta în scoaterea acestuia în afară partii carosabile, pe acostament sau cat mai aproape de marginea drumului, şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare.
    (8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către politistul rutier, ca urmare a săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre faptele prevăzute la art. 104 alin. (1).
------------
    Art. 88 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 97 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 88^1
    (1) Pe lângă sancţiunile contravenţionale, politistul rutier dispune, în cazurile prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta, şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:
    a) reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii inlocuitoare a acestora;
    b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a placutelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;
    c) anularea permisului de conducere.
    (2) Reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către politistul rutier, odată cu constatarea faptei, eliberandu-se titularului o dovada inlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie.
    (3) Perioada în care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se considera suspendare, conform dispoziţiilor art. 88 alin. (2) lit. b).
    (4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutiera dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie medicală autorizata.
    (5) Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutiera pe a carei raza de competenta s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 101.
    (6) Procedura aplicării măsurilor administrative se stabileşte prin regulament.
------------
    Art. 88^1 a fost introdus de pct. 98 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 89
    (1) Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amenda aplicate.
    (2) Un punct-amenda reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amenda, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă.
    (4) Clasele de sancţiuni sunt următoarele:
    a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda;
    b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda;
    c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amenda;
    d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda;
    e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amenda.
    (5) Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplica persoanelor juridice.
------------
    Art. 89 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 99 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 89^1
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa I de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice:
    1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteza cu cel puţin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv;
    2. nerespectarea obligaţiei de semnalizare a manevrei de schimbare a direcţiei de mers;
    3. nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulaţia pe drumurile publice;
    4. neîndeplinirea obligaţiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulaţie;
    5. nerespectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice de către conducătorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate şi cortegiilor;
    6. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu varful orientat în jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulaţie reversibila;
    7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberării documentului de constatare a avariei;
    8. nerespectarea obligaţiei conducatorului de autovehicul şi a pasagerilor acestuia de a purta, în timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate;
    9. nerespectarea obligaţiei de către conducătorul de motocicleta sau moped de a purta, în timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protecţie omologata;
    10. nerespectarea obligaţiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singura banda;
    11. nerespectarea regulilor de circulaţie de către conducătorii de animale;
    12. nerespectarea obligaţiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai puţin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;
    13. lăsarea libera în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului;
    14. nerespectarea de către pasageri sau călători a obligaţiilor ce le revin atunci când se afla în vehicule;
    15. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului;
    16. conducerea unui vehicul ale cărui placute cu numărul de înmatriculare sau înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheaţa sau zapada de natura a impiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;
    17. conducerea unui vehicul pe ale cărui placute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de înmatriculare ori placutele nu corespund standardelor în vigoare;
    18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decât cele prevăzute la art. 91^1 alin. (3) lit. b), ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil.
    (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplica şi conducatorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. a).
------------
    Art. 89^1 a fost introdus de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 90
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
    1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale indrumatorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale agenţilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrări de reabilitare a acestora, precum şi cele ale patrulelor şcolare de circulaţie şi ale nevazatorilor;
    2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de către conducătorii de vehicule, cu excepţia celor care conduc autovehicule prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b);
    3. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor şi marcajelor de obligare;
    4. neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punct de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;
    5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele destinate învăţării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare;
    6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori sunt uzate peste limita admisă;
    7. conducerea unui autovehicul care, în mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisă;
    8. nerespectarea traseelor stabilite de poliţia rutiera pentru pregătirea practica sau susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere;
    9. nerespectarea obligaţiei de a circula pe un singur şir, indiferent de direcţia de deplasare, într-o intersectie în care circula şi tramvaie şi de a lasa liber traseul tramvaiului atunci când spaţiul dintre sina din dreapta şi trotuar nu permite circulaţia pe doua siruri;
    10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activităţi de natura a-i distrage atenţia de la conducere ori folosirea instalaţiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranta a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;
    11. nerespectarea obligaţiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de intalnire în circulaţia pe drumurile publice;
    12. neutilizarea echipamentului de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant de către persoana care executa lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigura trecerea la nivel;
    13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicală, triunghiuri reflectorizante şi stingator pentru incendii, omologate.
    (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplica şi conducatorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o fapta pentru care se aplica 3 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. b).
    (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:
    a) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;
    b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;
    c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;
    d) nerespectarea semnificatiei culorii roşii a semaforului;
    e) nerespectarea regulilor privind depăşirea;
    f) nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor politistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    g) nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (2).
--------------
    Art. 90 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 101 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 91
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
    1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat;
    2. conducerea unui autovehicul de către o persoana care nu a preschimbat permisul de conducere naţional romanesc la schimbarea domiciliului sau reşedinţei, în termenul prevăzut de lege;
    3. conducerea unui autovehicul de către o persoana cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obţinut în alt stat, în termenul prevăzut de lege;
    4. neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;
    5. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus;
    6. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor şi marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu excepţia celor care interzic accesul sau depăşirea care se încadrează în alta clasa de sancţiuni;
    7. nerespectarea obligaţiei de a permite părăsirea intersectiei conducatorului vehiculului rămas în interiorul acesteia;
    8. nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor şi mopedelor;
    9. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament;
    10. montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificări neomologate;
    11. circulaţia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori când acestea lipsesc;
    12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizarii involuntare în pasaje subterane şi tuneluri;
    13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe vehicule;
    14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu uşile deschise, circulaţia cu uşile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea uşilor autovehiculului atunci cand acesta este oprit sau stationat, fără asigurarea ca nu se pune în pericol siguranta deplasarii celorlalţi participanţi la trafic;
    15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în staţiile semnalizate ca atare;
    16. nerespectarea regulilor privind circulaţia pe benzi;
    17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fără a se asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roti.
    (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplica şi conducatorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. c).
    (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:
    a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
    b) nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum public;
    c) nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;
    d) circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depasire.
--------------
    Art. 91 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 91^1
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
    1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;
    2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montata una dintre placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă placutele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;
    3. conducerea unui vehicul cu tracţiune animala neinregistrat;
    4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, în cazurile şi termenele prevăzute de lege;
    5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a deţine atestatul profesional;
    6. neefectuarea verificării medicale periodice;
    7. neîndeplinirea de către medicul de familie a obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (5) în cazul implicarii, cu vinovăţie, a conducatorului de vehicul aflat în evidenta sa într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai pagube materiale;
    8. deţinerea simultană a doua permise de conducere naţionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta străină;
    9. lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora;
    10. deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept;
    11. deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba funcţionarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei;
    12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulaţie prioritara;
    13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale ferată la trecerea la nivel;
    14. necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul spre a fi condus;
    15. neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conducatorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri;
    16. nerespectarea obligaţiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracţiune animala;
    17. nerespectarea dispoziţiilor art. 68 privind circulaţia pe autostrazi;
    18. neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 71 alin. (2) în cazul implicarii conducatorului de autovehicul într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale;
    19. efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule şi remorci care circula în baza autorizaţiei pentru proba;
    20. conducerea unui autovehicul care circula în baza autorizaţiei pentru probe în afară judeţului sau a municipiului Bucureşti în raza căruia isi are sediul titularul autorizaţiei;
    21. nerespectarea semnificatiei luminii roşii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulaţie reversibila;
    22. săvârşirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanţilor la trafic;
    23. aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substanţe sau vehicule, după caz;
    24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;
    25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliţie rutiera la care au fost invitate*) pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;
    26. pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pun în pericol siguranta circulaţiei;
    27. transportul copiilor în varsta de pana la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor;
    28. conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheaţa, zapada sau polei, fără a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;
    29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;
    30. stationarea neregulamentara pe drumurile publice în condiţii de vizibilitate redusă;
    31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată;
    32. lovirea şi/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzător;
    33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durata a semnalului depăşeşte mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege;
    34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;
    35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu excepţia celor omologate şi/sau certificate de către autoritatea competenta şi care sunt marcate corespunzător;
    36. aplicarea de afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisă ori impiedica sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasa ori citirea numărului de înmatriculare;
    37. încălcarea obligaţiilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit.
    (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplica şi conducatorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o fapta pentru care se aplica 6 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. d).
    (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:
    a) conducerea sub influenta băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune;
    b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de franare sau la mecanismul de direcţie, constatate de poliţia rutiera împreună cu specialiştii Registrului Auto Roman;
    c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborate ori în curs de coborare sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune;
    d) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 35 alin. (3);
    e) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.
--------------
    Art. 91^1 a fost introdus de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    *) Pct. 25 al alin. (1) al art. 91^1 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006.    ART. 91^2
    (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune:
    a) pentru o perioada de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare;
    b) pentru o perioada de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.
    (2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai săvârşeşte, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o noua fapta prevăzută la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3) şi art. 91^1 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunica titularului de către serviciul poliţiei rutiere, care are în evidenta contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenţii.
    (4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei.
    (5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate pana în acel moment.
    (6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau, după caz, are resedinta, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere.
    (7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b).
--------------
    Art. 91^2 a fost introdus de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 91^3
    La cererea motivată a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere al judeţului sau al municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Romane, dar nu mai puţin de 30 de zile, în condiţiile prevăzute în regulament.
--------------
    Art. 91^3 a fost introdus de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 91^4
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane juridice:
    1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, conform standardelor în vigoare; neinlaturarea obstacolelor care impiedica vizibilitatea conducătorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată;
    2. neîndeplinirea obligaţiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum şi a dispozitivelor speciale de acest fel;
    3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public;
    4. neasigurarea stării de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum şi neluarea măsurilor de inlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă;
    5. amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalaţiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de construcţii sau instalaţii ori crearea de alte obstacole de natura sa le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;
    6. instituirea de restrictii de circulaţie pe drumurile publice fără autorizaţia administratorului drumului şi avizul poliţiei rutiere;
    7. nerespectarea termenelor şi condiţiilor stabilite de administratorul drumului public şi de poliţia rutiera privind amplasarea şi executarea de lucrări în zona drumului public;
    8. nerespectarea obligaţiilor de către executant sau, după caz, beneficiar ca, după terminarea lucrărilor în partea carosabilă, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel puţin la starea iniţială;
    9. neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin*), potrivit normelor legale, în legatura cu vehiculele şi conducătorii acestora;
    10. necomunicarea, în termen, la cererea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;
    11. lipsa dotărilor specifice obligatorii pentru admiterea şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor;
    12. neasigurarea insotirii deplasarii vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, precum şi a celor cu mase sau gabarite depasite;
    13. nerespectarea obligaţiei de a echipa personalul de execuţie a lucrărilor în zona drumului public cu echipamente de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant;
    14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fără avizul poliţiei rutiere;
    15. nerespectarea obligaţiilor de a efectua orele de educaţie rutiera în unităţile de învăţământ;
    16. practicarea actelor de comerţ pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabilă, iar în afară localităţilor, în zona de siguranta a drumului public;
    17. refuzul nejustificat de a inmatricula sau de a inregistra un vehicul sau de a elibera placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a mentiona în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului;
    18. neîndeplinirea, de către proprietarul sau deţinătorul mandatat al vehiculului, a obligaţiei de a solicita autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;
    19. neîndeplinirea obligaţiilor ce revin organizatorilor intrecerilor autorizate de a lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranta a acestora, precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic;
    20. neîndeplinirea obligaţiei, de către autorităţile publice locale, de a efectua amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tracţiune animala şi calmarii traficului, precum şi nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a acestora;
    21. încredinţarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;
    22. dispunerea efectuării transportului de mărfuri şi produse periculoase sau a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit fără autorizaţie specială emisă în condiţiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competenta;
    23. neîndeplinirea obligaţiei de înştiinţare a poliţiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleacă transportul de mărfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit şi localitatea de destinaţie;
    24. neîndeplinirea obligaţiei de către autorităţile administraţiei publice locale de a amenaja drumuri laterale în condiţiile art. 65 alin. (2);
    25. nerespectarea obligaţiei administratorului drumului public sau autorităţii publice locale de a executa sau, după caz, de a desfiinta amenajările rutiere, în termenul stabilit împreună cu poliţia rutiera;
    26. punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fără ca acestea sa fie avizate în prealabil de către administratorul drumului public şi poliţia rutiera;
    27. încălcarea dispoziţiilor legale privind efectuarea de modificări şi completări în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum şi verificarea tehnica periodică a acestuia fără solicitarea prezentării de către proprietar a dovezii existenţei asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule;
    28. neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere a drumului public pe timp de iarna, potrivit reglementărilor în vigoare.
--------------
    Art. 91^4 a fost introdus de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    *) Pct. 9 al alin. (1) al art. 91^4 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006.    ART. 91^5
    (1) În cazurile prevăzute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 91^1 alin. (3) şi art. 91^6 conducătorul de autovehicul sau tramvai trebuie sa se prezinte obligatoriu, conform convocării, pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie.
    (2) În cazul nepromovării testului de cunoaştere a regulilor de circulaţie, perioada de suspendare se prelungeşte pana la promovarea testului.
--------------
    Art. 91^5 a fost introdus de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 91^6
    Sancţiunile prevăzute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 91^1 alin. (3), art. 91^2 alin. (2) şi art. 91^5 se aplica şi instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practica a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.
--------------
    Art. 91^6 a fost introdus de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 92
    (1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:
    a) 2 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:
    1. folosirea incorectă a luminilor de drum la intalnirea cu un autovehicul care circula din sens opus;
    2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip «mâini libere»;
    3. nerespectarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protecţie omologate, după caz;
    4. depăşirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
    5. circulaţia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
    6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers;
    7. nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de intalnire şi pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E);
    8. stationarea neregulamentara;
    9. refuzul inmanarii actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea politistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului;
    b) 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:
    1. oprirea nejustificată sau circulaţia pe banda de urgenta a autostrazilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naţionale europene (E);
    2. depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
    3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
    4. nepastrarea unei distanţe corespunzătoare fata de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
    5. nerespectarea semnificatiei indicatorului «ocolire», instalat pe refugiul statiilor de tramvai;
    6. pătrunderea într-o intersectie atunci când circulaţia în interiorul acesteia este blocata;
    c) 4 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:
    1. nerespectarea obligaţiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în pana sau avariate;
    2. nerespectarea semnificatiei indicatorului «STOP»;
    3. depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
    4. circulaţia în timpul nopţii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;
    5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada inlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberata fără drept de circulaţie sau durata acesteia a expirat;
    d) 6 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:
    1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;
    2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale ferată care dirijeaza circulaţia la trecerile la nivel cu calea ferată;
    3. depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
    4. conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montata una dintre placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;
    5. circulaţia sau stationarea pe spaţiul interzis care separa sensurile de circulaţie pe autostrada;
    6. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada în alte locuri decât cele special amenajate şi semnalizate;
    7. executarea pe autostrada a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulaţia sau traversarea de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediana sau racordurile dintre cele doua părţi carosabile;
    8. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simpla, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dubla, fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată;
    9. schimbarea direcţiei de mers prin viraj spre stanga, dacă prin aceasta se incalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulaţie;
    10. pătrunderea într-o intersectie dirijata prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulaţiei în interiorul intersectiei.
    (2) Procedura de înregistrare a punctelor de penalizare se stabileşte prin regulament.
--------------
    Art. 92 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 104 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 93
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către politistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţiştii de frontiera.
    (2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducatorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.
    (4) Forma şi conţinutul procesului-verbal de constatare a contravenţiei se stabilesc prin regulament.
    (5) Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achită, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.
    (6) Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de pana la 20 puncte-amenda, contravenientul poate achită pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.
    (7) În cazul prevăzut la alin. (6), agentul constatator eliberează contravenientului chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnatura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacă nu se dispune şi o sancţiune contravenţională complementara.
    (8) Amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a carei raza funcţionează acestea, de cetăţenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţa se preda de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, în termenul prevăzut de lege.
    (9) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenta referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel.
--------------
    Art. 93 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 105 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 94
    Abrogat.
--------------
    Art. 94 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 95
    În cazul în care impotriva titularului permisului de conducere s-a luat măsura de siguranta prevăzută la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune pe intreaga perioada cat durează interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicul.
    ART. 96
    Abrogat.
--------------
    Art. 96 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 97
    Abrogat.
--------------
    Art. 97 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 98
    (1) Permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia se retine în următoarele cazuri:
    a) la cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare;
    b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1) şi art. 84 alin. (3) şi (5);
    c) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 91^1 alin. (3) şi art. 102 alin. (1);
    d) când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie;
    e) când prezintă modificări, ştersături sau adaugari, este deteriorat ori se afla în mod nejustificat asupra altei persoane;
    f) când perioada de valabilitate a expirat.
    (2) La reţinerea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la alin. (1), titularului acestuia i se eliberează o dovada inlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi la art. 91^1 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.
    (4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală grava a unei persoane, se retine de către poliţia rutiera dacă autorul accidentului a încălcat o regula de circulaţie dintre cele prevăzute la art. 91^1 alin. (3), eliberandu-se dovada inlocuitoare fără drept de circulaţie. Dacă regula de circulaţie incalcata este una dintre cele prevăzute la art. 90 alin. (3) şi la art. 91 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioada de 15 zile.
    (5) În situaţiile prevăzute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 82 alin. (1), art. 90 alin. (3) şi art. 91 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioada de 15 zile.
    (6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (4) teza a II-a şi alin. (5), dreptul de circulaţie se poate prelungi, din 30 în 30 de zile, pe toată perioada urmăririi penale de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercita supravegherea cercetării penale ori la propunerea instanţei de judecata care soluţionează cauza penală ori plângerea introdusă impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, pana la rămânerea definitiva şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
    (7) Decizia şefului poliţiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulaţie poate fi atacată la instanta de contencios administrativ competenta de orice persoana interesată. Procedura prealabilă nu este obligatorie.
--------------
    Art. 98 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 107 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 99
    (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de către poliţia rutiera în următoarele cazuri:
    a) vehiculul nu are efectuată inspecţia tehnica periodică valabilă;
    b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;
    c) vehiculul circula noaptea fără faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare;
    d) vehiculul circula cu defectiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;
    e) sistemul de franare de serviciu este defect;
    f) sistemul de franare de ajutor sau de stationare este defect;
    g) mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise;
    h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, prezintă taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă;
    i) zgomotul în mers sau stationare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul;
    j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
    k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
    l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare, folii neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrang sau estompeaza vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cat şi din exterior;
    m) autovehiculul are aplicat pe partea frontala şi/sau posterioară a acestuia afişe, înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasa ori citirea numărului de înmatriculare;
    n) autovehiculul prezintă scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;
    o) placutele cu numărul de înmatriculare*) sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;
    p) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
    r) vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în prezenta ordonanta de urgenta;
    s) vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii;
    t) deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;
    u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;
    v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare;
    x) lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule destinate învăţării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzute de reglementările în vigoare.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), k), o), p), r) şi s), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, politistul rutier eliberează conducatorului de vehicul o dovada inlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) şi x), o dovada inlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) şi s), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare politistul rutier retrage şi placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare**).
    (4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepţia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutiera, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut, în condiţiile prevăzute în regulament.
--------------
    Art. 99 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 108 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    *) Lit. o) a alin. (1) al art. 99 a fost modificată prin RECTIFICAREA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006.
    **) Alin. (3) al art. 99 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006.    ART. 100
    (1) Permisul de conducere se restituie titularului:
    a) la expirarea perioadei de suspendare;
    b) când, în condiţiile art. 88 alin. (4), s-a hotărât ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda;
    c) la încetarea măsurii de siguranta prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
    d) în baza rezoluţiei sau, după caz, a ordonanţei procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale;
    e) în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat;
    f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condiţiile art. 88^1 alin. (4), certificată printr-un act medico-legal.
    (2) Permisul de conducere se restituie de către poliţia rutiera în condiţiile stabilite în regulament.
--------------
    Literele d)-f) ale alin. (1) al art. 100 sunt reproduse astfel cum au fost modificate de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    Alin. (2) al art. 100 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 101
    (1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri:
    a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitiva pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
    b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitiva pentru infracţiunile prevăzute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 81 alin. (1) şi (2), art. 82 alin. (1) şi la art. 84 alin. (3);
    c) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul se afla în urmărire penală pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin. (6);
    d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută la art. 64 lit. c) din Codul penal;
    e) permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanta competenta.
    (2) Permisul de conducere se anulează şi în cazul în care titularul acestuia a decedat.
    (3) Procedura anulării permisului de conducere se stabileşte prin regulament.
--------------
    Alin. (1) al art. 101 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 111 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 102
    (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane şi în cazul în care impotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsura de către o autoritate străină competenta pentru o fapta săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997.
    (2) Hotărârea asupra suspendării exercitării dreptului de a conduce un vehicul sau anulării permisului de conducere se comunica titularului de către poliţia rutiera care a dispus măsura.
--------------
    Art. 102 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 103
    (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 101 alin. (1) şi la art. 102 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dacă:
    a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de munca;
    b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
    c) a intervenit amnistia;
    d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, prevăzută la art. 64 lit. c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.
    (2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, ca urmare a săvârşirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atragea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative.
    (3) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie sa facă dovada ca:
    a) este apta din punct de vedere medical şi psihologic;
    b) nu a fost condamnata prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin. (6), cu excepţia cazurilor în care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).
--------------
    Art. 103 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 113 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 104
    (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către politistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte:
    a) conducerea unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fără a avea montate placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;
    b) conducerea unui vehicul a cărui stare tehnica pune în pericol grav siguranta circulaţiei, deteriorează drumul public sau afectează mediul;
    c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depasite;
    d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penală;
    e) refuza sa se legitimeze;
    f) se afla sub influenta băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana;
    g) nu respecta timpii de conducere şi de odihna prevăzuţi de lege.
    (2) Imobilizarea unui vehicul se dispune şi în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârşeşte o fapta de natura penală sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracţiuni.
    (3) Pentru oprirea forţată sau imobilizarea în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), poliţia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate.
    (4) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin regulament.
--------------
    Art. 104 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 114 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    CAP. VIII
    Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei    ART. 105
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul poliţiei rutiere în a cărui raza de competenta a fost constatată fapta.
    (2) Plângerea suspenda executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia pana la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.
    (3) Când dovada inlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fără drept de circulaţie, la data depunerii plângerii impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta menţionează pe dovada ca titularul permisului are drept de circulaţie pentru o perioada de 30 de zile.
    (4) Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti ori inlocuitorul acestuia sau de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane ori adjunctul acestuia, pe a carei raza de competenta a fost săvârşită contravenţia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este în curs de soluţionare, pana la rămânerea definitiva a hotărârii judecătoreşti.
    (5) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit în termen instanţei de judecata pe raza căreia a fost săvârşită fapta.
--------------
    Art. 105 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 105^1
    În cazul în care fapta unui conducător de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, instanta de judecata investită cu soluţionarea cauzei va cita unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, părţile implicate în eveniment şi societatea de asigurare.
--------------
    Art. 105^1 a fost introdus de pct. 116 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 105^2
    (1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia ori, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate.
    (2) Procesele-verbale ale cetăţenilor străini sau ale cetăţenilor romani cu domiciliul în străinătate, devenite titlu executoriu, se comunica de către poliţia rutiera pe raza căreia s-a produs fapta, pentru executare, poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane.
    (3) Poliţia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane comunica în scris Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera, în cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele şi prenumele contravenientului, numărul pasaportului şi al procesului-verbal de constatare a contravenţiei, precum şi suma datorată, pentru a fi luate în evidenta şi a fi condiţionată intrarea pe teritoriul României a contravenientului.
--------------
    Art. 105^2 a fost introdus de pct. 116 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 106
    (1) În cazul în care instanta investită cu soluţionarea cauzei a respins plângerea contravenientului impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, sancţiunea contravenţională, inclusiv cea complementara, isi produce efectele după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi expirarea valabilităţii dovezii inlocuitoare a permisului de conducere.
    (2) Executarea sancţiunii contravenţionale complementare se prescrie în acelaşi termen în care se prescrie sancţiunea contravenţională principala.
--------------
    Art. 106 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 117 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    CAP. IX
    Atribuţii ale unor ministere şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice    ART. 107
    Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are următoarele atribuţii:
    a) ia măsuri pentru menţinerea permanenta în stare tehnica buna a drumurilor pe care le administrează;
    b) ia măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare;
    c) autorizeaza efectuarea lucrărilor în zonele de siguranta şi protecţie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare şi respectarea termenelor stabilite;
    d) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare pentru vehicule;
    e) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea statiilor de inspecţie tehnica periodică, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atesta personalul care efectuează inspecţia tehnica periodică;
    f) stabileşte norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a instructorilor şi profesorilor de legislaţie în domeniul pregătirii candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, în condiţiile legii;
    g) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologice de omologare pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspecţie tehnica periodică, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum şi de verificare tehnica în trafic a vehiculelor;
    h) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea şcolilor pentru pregătirea conducătorilor de autovehicule şi tramvaie;
    i) stabileşte norme obligatorii privind organizarea şi desfăşurarea transporturilor rutiere şi controlează respectarea acestora;
    j) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere;
    k) omologheaza vehicule pentru circulaţie;
    l) certifica şi/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate în ţara sau importate;
    m) autorizeaza agenţii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglari, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor, precum şi de dezmembrare a acestora;
    n) asigura efectuarea certificării autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculării acestora;
    o) asigura eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere;
    p) stabileşte normele metodologice şi organizează pregătirea şi examinarea conducătorilor auto, în vederea obţinerii certificatelor de atestare profesională.
--------------
    Art. 107 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 118 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 108
    Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii:
    a) indruma, supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor aparţinând acestui minister şi controlează respectarea de către conducătorii de vehicule din subordine a regulilor de circulaţie;
    b) cooperează cu poliţia rutiera pentru realizarea acţiunilor de însoţire a coloanelor oficiale militare, precum şi a vehiculelor din parcul propriu;
    c) înregistrează vehiculele din parcul propriu şi tine evidenta acestora;
    d) pregăteşte personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului şi autorizeaza personalul didactic din şcolile de pregătire a conducătorilor auto din sistemul propriu, în vederea obţinerii permisului de conducere;
    e) organizează şi executa inspecţia tehnica periodică a vehiculelor din unităţile aflate în subordinea sa;
    f) elaborează, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, norme privind condiţiile în care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
    g) elaborează, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, norme privind controlul circulaţiei autovehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi insotirea coloanelor militare.
--------------
    Art. 108 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 119 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 109
    Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are următoarele atribuţii:
    a) asigura, prin programa şcolară, educaţia rutiera a prescolarilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar;
    b) asigura, în unităţile de învăţământ specializate, pregătirea cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere;
    c) indruma, coordonează şi controlează, prin inspectoratele şcolare, activitatea de educaţie rutiera în unităţile de învăţământ, inclusiv de pregătire şi de perfecţionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activităţi;
    d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educaţie rutiera şi parcurile-şcoala proprii de circulaţie.
-------------
    Literele b) şi c) ale art. 109 sunt reproduse astfel cum au fost modificate de pct. 120 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 110
    Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:
    a) elaborează norme referitoare la examinarea medicală a candidaţilor la examenul pentru obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de vehicule;
    b) stabileşte măsurile ce trebuie luate de unităţile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie generate de cauze medicale;
    c) elaborează norme privind examinarea medicală şi psihologică, recoltarea şi analiza probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de produse sau substanţe stupefiante ori de medicamente cu efecte similare de natura sa influenteze comportamentul conducătorilor de vehicule;
    d) stabileşte semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;
    e) stabileşte şi certifica conţinutul truselor medicale de prim ajutor.
-------------
    Art. 110 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 121 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 111
    Comisia de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu poliţia rutiera întocmesc programe de preventie rutiera şi indruma, coordonează şi controlează modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfăşurării acestor programe se asigura de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu societăţile de asigurare autorizate.
-------------
    Art. 111 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 122 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 112
    (1) În scopul coordonării unei strategii unitare, multidisciplinare în domeniul siguranţei circulaţiei rutiere, în subordinea Guvernului funcţionează Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera.
    (2) Atribuţiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    ART. 113
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:
    a) iau măsuri pentru menţinerea permanenta în stare tehnica buna a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii;
    b) iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutiera şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenta acestora;
    c) întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul poliţiei rutiere;
    d) stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, stationare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere;
    e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul poliţiei rutiere;
    f) înregistrează şi ţin evidenta vehiculelor nesupuse înmatriculării;
    g) iau măsuri pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;
    h) iau măsuri pentru asigurarea spaţiului şi depozitarii vehiculelor cu tracţiune animala, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;
    i) sprijină activităţile organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru educaţia rutiera a elevilor.
    (2) Proiectele de sistematizare a localităţilor, de reglementare a circulaţiei, precum şi a drumurilor publice din interiorul şi din afară acestora, elaborate de autorităţile publice locale, vor fi avizate de şeful poliţiei rutiere a judeţului, municipiului Bucureşti sau, după caz, al poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Romane.
-------------
    Art. 113 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 123 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 114
    (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri pentru popularizarea regulilor de circulaţie în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice şi în acest scop vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.
    (2) În unităţile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial obligatoriu se desfăşoară cel puţin o ora de educaţie rutiera pe saptamana, pe parcursul anului şcolar.
    (3) Mass-media poate sprijini acţiunile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în legatura cu popularizarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice.
    (4) Poliţia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane se va implica în realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
-------------
    Art. 114 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 124 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 114^1
    Orele de educaţie rutiera din instituţiile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial se desfăşoară potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-------------
    Art. 114^1 a fost introdus de pct. 125 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    CAP. X
    Dispoziţii finale    ART. 115
    Abrogat.
-------------
    Art. 115 a fost abrogat de pct. 126 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 116
    În desfăşurarea activităţilor de prevenire a accidentelor rutiere, poliţia rutiera poate solicita sprijinul unor asociaţii profesionale şi al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.
-------------
    Art. 116 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 127 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 116^1
    Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, destinate campaniilor şi activităţilor de educaţie rutiera.
-------------
    Art. 116^1 a fost introdus de pct. 128 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 117
    (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele politistilor rutieri sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Anexa prevăzută la alin. (1) poate fi modificată şi completată prin hotărâre a Guvernului, pe baza modificărilor şi completărilor aduse convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu, la care România este parte.
-------------
    Art. 117 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 129 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 118
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeaşi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenta.
    (2) În termen de 30 de zile de la data publicării Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenta, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.
------------
    Alin. (1) al art. 118 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 130 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 119
    În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenta, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Guvernul va emite hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenta, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
------------
    Art. 119 a fost introdus de pct. 131 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.    ART. 120
    În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenta, ministerele cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba şi vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta, după cum urmează:
    a) Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 16 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) şi ale art. 75 alin. (4);
    b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru prevederile art. 40 alin. (4);
    c) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 9 alin. (2) şi ale art. 14 alin. (2);
    d) Ministerul Sănătăţii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), art. 79 alin. (3), art. 80 alin. (2)*) şi ale art. 110 alin. (1) lit. a);
    e) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru prevederile art. 22 alin. (4) şi ale art. 22 alin. (6);
    f) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) şi (8);
    g) Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 108 lit. f) şi g);
    h) Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 114^1.
------------
    Art. 120 a fost introdus de pct. 131 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.
    *) Lit. d) a art. 120 a fost modificată prin RECTIFICAREA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 15 iunie 2006.    ART. 121
    Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanta de urgenta.
------------
    Art. 121 a fost introdus de pct. 131 al art. I din LEGEA nr. 49 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 20 martie 2006.------------
    NOTA:
    A se vedea şi ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.
                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NASTASE                                Contrasemnează:
                                ---------------
                              Ministru de interne,
                                    Ioan Rus                         Ministrul lucrărilor publice,
                         transporturilor şi locuinţei,
                               Miron Tudor Mitrea                       Ministrul educaţiei şi cercetării,
                              Ecaterina Andronescu                      p. Ministrul sănătăţii şi familiei,
                                   Radu Deac,
                                secretar de stat                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu    Bucureşti, 12 decembrie 2002.
    Nr. 195.
    ANEXA 1    NOTA C.T.C.E. PIATRA-NEAMT
    --------------------------
    Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele agenţilor de circulaţie sunt cuprinse în ANEXA 1 din MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 958/28.XII.2002 pag. 16 - 31 (vedeti imaginile asociate actului).
--------------
    Anexa 1 a fost modificată şi completată de anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 85 din 23 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 31 ianuarie 2003.
                               ------------