Mercredi, Août 17, 2022
Română (România)English (United Kingdom)Francais (France)Spanish(Espana)
Photo ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 30 august 2006

ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 30 august 2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006


    Oportunitatea urgentarii adoptării prezentului proiect de act normativ rezulta din necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România, în cadrul negocierilor privind capitolul 13 "Ocupare şi politici sociale", de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.
    Modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, vizează remedierea aspectelor sensibile evidentiate în Raportul de monitorizare al Comisiei Europene, care a fost publicat în data de 16 mai 2006.
    De asemenea, modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, se numara printre măsurile cuprinse în Programul legislativ prioritar pentru integrarea în Uniunea Europeană, program care stabileşte adoptarea actului normativ pentru modificarea Codului muncii pana la începutul lunii septembrie 2006.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,    Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.    ART. I
    Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
    "(2) Tuturor salariaţilor care prestează o munca le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie impotriva concedierilor nelegale."
    2. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru munca egala sau de valoare egala este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare."
    3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de munca, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectata în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează sa le înscrie în contract sau sa le modifice."
    4. La articolul 18 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) În cazul în care persoana selectata în vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează sa isi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i comunica în timp util, înainte de plecare, informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (2), precum şi informaţii referitoare la:".
    5. La articolul 18 alineatul (1), după litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz."
    6. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) În afară clauzelor esenţiale prevăzute la art. 17, între părţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de munca şi alte clauze specifice."
    7. La articolul 56, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    "a) la data decesului salariatului;
    b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului;".
    8. La articolul 56, litera c) se abroga.
    9. Articolul 65 va avea următorul cuprins:
    "Art. 65. - (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de munca determinata de desfiinţarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legatura cu persoana acestuia.
    (2) Desfiinţarea locului de munca trebuie sa fie efectivă şi sa aibă o cauza reală şi serioasă."
    10. La titlul II - Contractul individual de munca, capitolul V - Încetarea contractului individual de munca, titlul secţiunii a 5-a va avea următorul cuprins:
                            "Concedierea colectivă.
                      Informarea, consultarea salariaţilor
                     şi procedura concedierilor colective"
    11. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
    "Art. 68. - (1) Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de:
    a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;
    b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;
    c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.
    (2) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediati colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de munca din initiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legatura cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri."
    12. Articolul 69 va avea următorul cuprins:
    "Art. 69. - (1) În cazul în care angajatorul intenţionează sa efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la:
    a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediati;
    b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediati.
    (2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor sa formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia sa le furnizeze toate informaţiile relevante şi sa le notifice, în scris, următoarele:
    a) numărul total şi categoriile de salariaţi;
    b) motivele care determina concedierea preconizata;
    c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;
    d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
    e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;
    f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează sa fie acordate salariaţilor concediati, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de munca aplicabil;
    g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
    h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediati.
    (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţin indiferent dacă decizia care determina concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului.
    (4) În situaţia în care decizia care determina concedierile colective este luată de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, în nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), de faptul ca întreprinderea respectiva nu i-a furnizat informaţiile necesare."
    13. Articolul 70 va avea următorul cuprins:
    "Art. 70. - Angajatorul are obligaţia sa comunice o copie a notificării prevăzute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de munca şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de munca la aceeaşi data la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor."
    14. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
    "Art. 71. - (1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediati, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării.
    (2) Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora."
    15. După articolul 71 se introduc doua noi articole, articolele 71^1 şi 71^2, cu următorul cuprins:
    "Art. 71^1. - (1) În situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de munca şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de munca, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie sa cuprindă toate informaţiile relevante cu privire la intenţia de concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. (2), precum şi rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, prevăzute la art. 69 alin. (1) şi art. 71, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaţilor, numărul salariaţilor afectaţi de concediere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.
    (3) Angajatorul are obligaţia sa comunice o copie a notificării prevăzute la alin. (1) sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi data la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de munca şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de munca.
    (4) Sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de munca.
    (5) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de munca, cu avizul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de munca, poate dispune reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), fără a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz.
    (6) Inspectoratul teritorial de munca are obligaţia de a informa în timp util angajatorul şi sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra reducerii perioadei prevăzute la alin. (1), precum şi despre motivele care au stat la baza acestei decizii.
    Art. 71^2. - (1) În perioada prevăzută la art. 71^1 alin. 1, agenţia teritorială de ocupare a forţei de munca trebuie sa caute soluţii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate şi sa le comunice în timp util angajatorului şi sindicatului ori, după caz, reprezentanţilor salariaţilor.
    (2) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de munca, cu consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de munca, poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate pana la data stabilită în notificarea de concediere colectivă prevăzută la art. 71^1 alin. (1) ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.
    (3) Inspectoratul teritorial de munca are obligaţia de a informa în scris angajatorul şi sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra amânării momentului emiterii deciziior de concediere, precum şi despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte de expirarea perioadei iniţiale prevăzute la art. 71^1 alin. (1)."
    16. La articolul 84 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) în cazul în care încheierea unui nou contract individual de munca pe durata determinata se impune datorită unor motive obiective prevăzute expres de legi speciale;".
    17. La articolul 84 alineatul (2), după litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) în cazul în care încheierea unui nou contract individual de munca pe durata determinata se impune datorită unor motive obiective cuprinse în contractul colectiv de munca încheiat la nivel naţional şi/sau la nivel de ramura, pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe;".
    18. La articolul 85 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) O copie a anunţului prevăzut la alin. (1) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor."
    19. Articolul 86 va avea următorul cuprins:
    "Art. 86. - (1) Referitor la condiţiile de angajare şi de munca, salariaţii cu contract individual de munca pe durata determinata nu vor fi trataţi mai puţin favorabil decât salariaţii permanenţi comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de munca, cu excepţia cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.
    (2) În sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract individual de munca este încheiat pe durata nedeterminată şi care desfăşoară aceeaşi activitate sau una similară, în aceeaşi unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
    (3) Atunci când nu exista un salariat permanent comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de munca aplicabil. În cazul în care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, se au în vedere dispoziţiile legislaţiei în vigoare sau contractul colectiv de munca la nivel naţional."
    20. Articolul 101 va avea următorul cuprins:
    "Art. 101. - Salariatul cu fracţiune de norma este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil."
    21. După articolul 101 se introduce un nou articol, articolul 101^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 101^1. - (1) Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de norma prin contracte individuale de munca pe durata nedeterminată sau pe durata determinata, denumite contracte individuale de munca cu timp parţial.
    (2) Contractul individual de munca cu timp parţial se încheie numai în forma scrisă.
    (3) Salariatul comparabil este salariatul cu norma intreaga din aceeaşi unitate, care are acelaşi tip de contract individual de munca, prestează aceeaşi activitate sau una similară cu cea a salariatului angajat cu contract individual de munca cu timp parţial, avându-se în vedere şi alte considerente, cum ar fi vechimea în munca şi calificarea/aptitudinile profesionale.
    (4) Atunci când nu exista un salariat comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de munca aplicabil. În cazul în care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, se au în vedere dispoziţiile legislaţiei în vigoare sau contractul colectiv de munca la nivel naţional."
    22. După alineatul (2) al articolului 104 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) O copie a anunţului prevăzut la alin. (2) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor."
    23. Articolul 108 va avea următorul cuprins:
    "Art. 108. - Timpul de munca reprezintă orice perioada în care salariatul prestează munca, se afla la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare."
    24. După alineatul (1) al articolului 122 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Salariatul de noapte reprezintă, după caz:
    a) salariatul care efectuează munca de noapte cel puţin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru;
    b) salariatul care efectuează munca de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul sau lunar de lucru."
    25. Alineatul (2) al articolului 122 va avea următorul cuprins:
    "(2) Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal."
    26. După alineatul (2) al articolului 122 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Durata normală a timpului de lucru, pentru salariaţii de noapte a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de munca, stabilite potrivit dispoziţiilor legale, nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore, în care prestează munca de noapte."
    27. Articolul 123 va avea următorul cuprins:
    "Art. 123. - Salariaţii de noapte beneficiază:
    a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normală a zilei de munca, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de munca de noapte, fără ca aceasta sa ducă la scăderea salariului de baza;
    b) fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestată."
    28. Alineatul (1) al articolului 124 va avea următorul cuprins:
    "Art. 124. - (1) Salariaţii care urmează sa desfăşoare munca de noapte în condiţiile art. 122 alin. (1^1) sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea, periodic."
    29. După titlul capitolului II "Repausuri periodice" al titlului III "Timpul de munca şi timpul de odihna" se introduce un nou articol, articolul 129^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 129^1. - Perioada de repaus reprezintă orice perioada care nu este timp de munca."
    30. După articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 131^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 131^1. - (1) Munca în schimburi reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariaţii se succed unul pe altul la acelaşi post de munca, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, şi care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea realizării unei activităţi în intervale orare diferite în raport cu o perioada zilnica sau saptamanala, stabilită prin contractul individual de munca.
    (2) Salariat în schimburi reprezintă orice salariat al cărui program de lucru se înscrie în cadrul programului de munca în schimburi."
    31. Alineatul (4) al articolului 132 va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioada de activitate continua ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca şi cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor."
    32. Articolul 296 va avea următorul cuprins:
    "Art. 296. - (1) Vechimea în munca stabilită pana la data de 31 decembrie 2008 se probează cu carnetul de munca.
    (2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificările ulterioare, vechimea în munca stabilită pana la data de 31 decembrie 2008 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de către instanta judecătorească competenta sa soluţioneze conflictele de munca, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor acestui act normativ.
    (3) Angajatorii care păstrează şi completează carnetele de munca le vor elibera titularilor în mod eşalonat, pana la data de 30 iunie 2009, pe baza de proces-verbal individual de predare-primire.
    (4) Inspectoratele teritoriale de munca ce deţin carnetele de munca ale salariaţilor le vor elibera pana la data prevăzută la alin. (3), în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei."
    33. Alineatul (3) al articolului 298 va avea următorul cuprins:
    "(3) Pe data de 1 ianuarie 2009 se abroga dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificările ulterioare."
    ART. II
    Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.                                 PRIM-MINISTRU
                            CALIN POPESCU-TARICEANU                                Contrasemnează:
                                 --------------
            p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                            Mihai Constantin Seitan,
                                secretar de stat                       p. Ministrul integrării europene,
                                Adrian Ciocanea,
                                secretar de stat                         Ministrul finanţelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu    Bucureşti, 30 august 2006.
    Nr. 55.                                  ---------